Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet. Dette er en overkjøring av lokaldemokratiet, basert på regjeringens ideologi om individets rett til frihet til å velge selv. Problemet er bare at denne friheten blir frihet for noen få, og ufrihet for resten. Vi mener det er misvisende å kalle dette «fritt» skolevalg, det handler om karakterbasert skolevalg der de med høyest karaktersnitt vinner i konkurransen.

Da regjeringens forslag om karakterbasert skolevalg var ute på høring i fjor høst, møtte det motstand fra NHO, LO, KS og fylkeskommunene, forskermiljøer, foreldreutvalg og lærerorganisasjoner. Det oppleves derfor svært arrogant av regjeringen, ved kunnskapsminister Guri Melby (V), allikevel å skulle trumfe gjennom ordningen.

I Innlandet, som i andre fylker, er de videregående skolene viktige regionale utviklingsaktører. Stabile skoler med studietilbud tilpasset det lokale næringslivet er avgjørende i denne sammenhengen, spesielt ute i distriktene. Med karakterbasert inntaksordning vil søkningen svinge fra år til år, noe som vil gi skoleeier stor uforutsigbarhet mht. dimensjonering av tilbudet, skape usikkerhet for ansatte mht. jobbmuligheter og usikkerhet for elevene mht. hvilke tilbud som gjelder fra år til år. Vi er dessuten redd et karakterbasert inntak vil føre til sentralisering og nedlegging av skoler i distriktene.

Vi savner også en faglig begrunnelse for å ønske karakterbasert inntak i alle fylker. Forskere har funnet at karakterbasert inntak i osloskolen har resultert i sosio-økonomisk og etnisk segregering. Dette støttes av internasjonal forskning, blant annet undersøkelser gjort av OECD. Med karakterbasert inntaksmodell vil flere elever få lengre reisevei, eller må flytte på hybel, og med dette øker faren for økt frafall.

Regjeringen mener at elevenes innsats og resultater skulle lønne seg. Den som jobber hardt og får gode karakterer skal få følge sine drømmer og velge hvilken skole de skal gå på. Vi har mange elever som har store drømmer og ønsker, og som jobber hardt, men som aldri vil oppnå gode karakterer. Hvor blir det av valgfriheten for dem? Utdanningsforbundet Innlandet ønsker at alle elever i Innlandet skal få oppfylt sine drømmer, og vi jobber hver dag for at alle de videregående skolene i Innlandet, fra Kongsvinger i syd til Dombås i nord, skal være drømmeskoler.

Om kunnskapsministeren lar ideologi gå på bekostning av lokal selvråderett og demokrati, er det gledelig at elevene selv setter pris på inntaksordningene som lokalpolitikerne har valgt, og vi lar dem få siste ordet i dette innlegget:

«Vi er utrolige stolte av den desentraliserte skolestrukturen vår her i landet. Vi er utrolig stolte av at fylkeskommunene og kommunene har så mye bestemmelse over skolene som de har i dag. Det gjør at vi kan jobbe mer demokratisk med elever, lærere og skoleledere i fylket. Det skaper en bedre skole for alle. Ideologiske og sentrale avgjørelser som en felles inntaksordning, gjør ikke det», Edvard Botterli Udnæs, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen, 23.11.20.