Mange kvinner med minoritetsbakgrunn ønsker å delta i arbeidslivet, sikre seg og sin familie økonomisk uavhengighet samt de ønsker lønnet arbeid fremfor praksisplass, men får ikke jobb.

Nav har alltid tilgjengelig arbeidskraft til praksisplass, men ikke lønnet arbeid. F.eks. en kvinne som jeg kjenner, sier at hun blir lei av å gå fra praksisplass til praksisplass uten å få jobb, det er lite oppfølging, ingen tips eller ideer av Nav. Man går fra praksis til praksis nesten uten mål og mening.

Både denne minoritetsdamen og mange andre med skrekkhistorier når gjelder praksisplasser jeg kjenner har gått langtidsledige over mange år. De har også hatt flere praksisplasser, en ordning som skal hjelpe dem inn i arbeidslivet, men få hjelpes ut i jobb. Det er fint med praksisplass, det er en god introduksjon til det norske samfunnet og arbeidslivet.

Utfordringen oppstår når minoritetskvinner går fra arbeidspraksis til arbeidspraksis eller at praksisperioden forlenges uten at det resulterer ordentlig lønn eller tilbud om fast eller midlertidig jobb.

Forskning viser at arbeidsledigheten blant kvinner med minoritetsbakgrunn er høyere enn blant den øvrige befolkningen, og svært mange kvinner går på arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV over flere år uten å få jobb.

Jeg mener at NAV kontorene blir mål på formidling til tiltak i stedet for formidling til arbeid. Mange av de tiltakene for å komme i jobb gjennom NAV holder kvinner med minoritetsbakgrunn opptatt av forskjeller kurs som AMO- kurs/kvalifisering og i praksisplasser uten å skape mulighet for lønnet arbeid. Arbeidsmarkedstiltak og praksisplasser fører ikke alltid noe sted.

Forskning fra Institutt for samfunnsforskning viser imidlertid at ordningen med praksisplass fungerer dårlig. Sjansen for å få ordinært arbeid blir redusert med 35 prosent for dem som er på praksis sammenlignet med dem som ikke deltar tiltak, eller som jobber via vikarbyrå.

Jeg bare undrer meg litt og stiller spørsmåltegn ved om disse arbeidsmarkedstiltakene og praksisplassene gjennom NAV er en sikker vei inn i arbeidslivet.

Jeg kjenner mange med minoritetsbakgrunn som bodd lenge i Vestre Toten Kommune, men utenom praksisplasser har de ikke hatt jobb på 5 og 10 år selv om de søker på alt. De har hatt praksis i tre eller fem forskjellige bedrifter, men fortsatt står de arbeidsledige.

Jeg erfarer at mange minoritetskvinner opplever å bli utnyttet som gratis arbeidskraft blant enkelte arbeidsgivere uten at det leder til videre arbeid. Når praksisen er over får de beskjed av arbeidsgiveren om at de ikke har kapasitet til å ansette noen. Men like etter kan den samme arbeidsgiveren sende en forespørsel til Nav igjen og spørre om de har folk som trenger praksis.

Hvorfor skal en bedrift ansette noen når de har mulighet til å få noen som jobber gratis?

Sånn skal det ikke være.

Dette er tydelige tegn på systematisk utnytting og mener derfor at det er viktig å synliggjøre dette. Noen arbeidsgivere bruker ordningen med praksisplass for å rekruttere nye ansatte mens andre misbruker den for å skaffe seg gratis arbeidskraft uten at den fører til et konkret jobbtilbud. Dette påfører gjentatte nederlag og virker demotiverende å gå i praksis etter praksis uten å få tilbud om jobb etter gjennomført periode.

Vestre Toten SV vil få flere minoritetskvinner i lønnet arbeid. Det må derfor fremskaffes flere tiltaksplasser som en døråpner til arbeidslivet hvor det må være avgjørende å finne de rette arbeidsgiverne, de som er seriøse interessert i å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn spesielt kvinner.

Bedriftene må få økonomisk kompensasjon for å tilrettelegge for opplæring av fremtid arbeid.

Vi som samfunn må få øynene opp og slå hardt ned på denne ukulturen. Det er på tida at det blir rettet sterkere fokus på kvinner med minoritetsbakgrunn der strukturelle endringer i stor grad er det som skaper hindringer og vanskeliggjør innpass i arbeidslivet. Dette krever strukturelle endringer og sterkere vern mot diskriminering for å få kvinner ut i arbeidsliv.