I OA 23. desember legger Ina Roll Spinnagr, leder i Tryggere Ruspolitikk, og Mikkel Ihle Tande, leder i Tryggere Ungdom, fram denne ruspolitiske ønskelista for 2022:

1. Slutt å kriminalisere mennesker for rusmiddelbruk.

2. Få på plass et landsdekkende rusmiddelanalysetilbud.

3. Avskaff urinprøvekontrakter for ungdom.

4. Gi oss en ambisiøs behandlingsreform.

Med mulig unntak for punkt 3 vil vel folk flest være enig i dette. Det er likevel forstemmende og skremmende at Spinnagr og Tande i innlegget har et så ensidig søkelys på den delen av norsk ruspolitikk som dreier seg om legalisering og tilrettelegging av rusbruk samt behovet for tilrettelagt behandling for de som rammes av hardt av rusbruk. Det er grunn til å spørre om hvorfor de to ikke heller starter med å meisle ut en strategi som har som mål å skape mindre plass til rusmidler og rus og dermed et dårlig livsløp for mange. Å forebygge er både bedre og billigere enn å forsøke å reparere.

I leserinnlegget skinner det gjennom en holdning om at det er greit å bruke rusmidler fordi det hjelpeapparatet som Spinnagr og Tande vil ha på plass, skal sørge for at de som sliter med rus, vil bli behandlet på en god måte. De mener også at substitusjonsrus (å bytte ut ett eller flere rusmidler med andre) er en farbar vei å gå. De skriver heller ikke noe om det faktum at de fleste som allerede i dag får hjelp ved behandlingsplasser, får tilbakefall og etter hvert blir svingdørspasienter.

Holdningen til rusens vesen avsløres også tydelig i ordvalgene til Spinner og Tande i deres leserinnlegg i OA. De omtaler for eksempel den forrige regjeringas nedstemte rusreform som et tiltak som kunne ha gitt et «jubelår for ruspolitiske menneskerettigheter». Som nevnt over, vil de blant annet ha behandling som går ut på å bytte ut rusmidler som for eksempel amfetamin, kokain, heroin eller alkohol med sentralstimulerende og beroligende medikamenter for «substitusjonsbehandling». Altså: de vil at behandling kan gis ved at rusbrukeren i stedet begynner å bruke sentralstimulerende og beroligende vanedannende rusmedikamenter.

Rett skal være rett: Det er bra at foreningen Tryggere Ungdom på sine nettsider lister opp flere punkter om forebygging av rus-skader: Trygg Ungdom har som ett av sine mål å sette i gang med aktivisering av ungdom og gi målrettet hjelp til ulike utfordringer de møter i hverdagen. Men det er lite om konkrete tiltak som kan redusere bruk av rusmidler hos de unge. For øvrig går Tryggere Ungdom inn for regulering og kvalitetssikring av narkotiske stoffer fordi foreningen synes å tro at dette vil redusere det totale rusbruket og forebygge negative følger hos den enkelte bruker.

Den andre organisasjonen, Tryggere Ruspolitikk, har nettsider som er gjennomsyret av at enhver har rett til å ruse seg uten å bli diskriminert, stigmatisert og kriminalisert. Underteksten er at det nærmest er naturgitt at mennesker har behov for å ruse seg, og at de derfor har rett til adekvat hjelp om de ikke selv evner å håndtere sin rusbruk på en «trygg» måte. Det høres jo liketil og humant ut, men foreningen kommer ikke konkret inn på hvilke menneske-faglige ressurser og hva slags institusjonsbygging som må stables på beina for å nå fram til og hjelpe (helbrede?) alle som har utfordringer med sin aktive rusbruk.

Tryggere Ruspolitikk synes heller ikke å være særlig opptatt av å sette inn effektive tiltak som kan redusere tilgang på rusmidler og spredning av lokkende omtaler av herlige rusopplevelser. Tryggere Ruspolitikk skriver at foreningen står for en «progressiv ruspolitikk» og føyer til: «Det norske rusfeltet har lenge vært definert av avholdsforeninger og andre organisasjoner som gjennomgående har motarbeidet progressive tiltak i ruspolitikken». Underteksten synes å være at det ikke er noe poeng i å jobbe for tiltak som reduserer bruk av rusmidler, og dermed alle de negative følgene i kjølvannet av rusing.

Kort oppsummert er hovedinnholdet i Spinners og Tandes leserinnlegg at det å ruse seg er noe som ikke kan forhindres: Det store samfunnshjulets gang fører til at mennesker eksperimenterer med rusmidler. Og her har de i alle fall ett poeng: De unge er jo prisgitt og påvirket av rådende normer, holdninger og handlinger. Det skjer som del av internt gruppepress, men også som en følge av voksenverdenens verdisyn og vaner.

Ett eksempel på dette er at rusmiddelet alkohol er så viktig for mange at de slutter å spise på restauranter fordi Corona-19 har ført til skjenkestopp.