NHOs regiondirektører i Viken og Innlandet tar i kronikker i regionavisene til orde for mer vindkraft i vår region. Som fylkespolitiker er jeg ikke enig i dette, og vil advare mot at det settes i gang flere vindkraft prosjekter enn de som allerede har fått konsesjon.

I fjor høst sendte regjeringen på høring et forslag til en nasjonal rammeplan for vindkraft. Til tross for forslag om omfattende utbygginger og at store arealer skulle settes av til vindkraft rundt om i landet, var det ingen foreslåtte områder i Oppland. Det er all grunn til å ta dette som et sterkt signal om at Oppland bør være særs lite aktuelt for vindkraftutbygging.

I mellomtiden er Oppland og Hedmark slått sammen, og i Hedmark la forslaget til rammeplan opp til at det fortsatt kunne bygges ut mye mer. Fylkestinget behandlet høringen i september i fjor, og jeg deltok i debatten. Mitt innlegg kan med en kort setning oppsummeres slik: Nå holder det.

Det er nok med de vindkraftutbyggingene som allerede er vedtatt og har fått konsesjon. Der har lokaldemokratiet sagt sitt og godkjent utbyggingene – selv om det ikke har vært fred, fordragelighet og enstemmighet alle steder. Men flertallet bestemmer, også i slike saker. Og derfor er det store vindkraftområder i Hedmark i dag. Det må greie seg med dem.

Motstanden vår mot ytterligere utbygging har ikke – som man kan få inntrykk av om man lytter til tilhengerne av ytterligere vindkraftutbygging – å gjøre med at vi ikke ønsker miljø- og klimavennlig energiforsyning. Det er snarere tvert om. Vi ser at vindkraften har betydelige negative mijøkonsekvenser med seg, som vi ikke ønsker. Og Norge har allerede en særdeles klimavennlig energiforsyning gjennom vannkraften. Denne kan oppgraderes og få økt turbinkapasitet, og dermed levere enda mer klimavennligenergi.

I Innlandet er det store fjellområder der villreinen har sitt tilhold. Der vil en utbygging komme i konflikt med villreinstammen og vårt ansvar for den. Vi har videre flere områder av stor nasjonal betydning som særdeles verdifulle landskapsområder. En utbygging her vil forringe disse områdenes kvalitet. Mange områder i Innlandet er særdeles verdifulle som kulturlandskap, kulturmiljø og kulturminneområder. Vi kan ikke bygge vindmøller i disse områdene slik at de går tapt. Og vi har områder som er av stor lokal, regional, nasjonal og internasjonal betydning som friluftsområder.

Da fylkestinget behandlet saken, slo vi fast at friluftslivet (inklusiv jakt og fiske) med tilhørende næringsvirksomhet vil rammes svært negativt ved en utbygging av vindkraft i de områdene som statens rammeplan la opp til. Blant annet ville friluftslivet i flere nasjonalparker bli berørt. Utbygging vil redusere omfanget av inngrepsfrie områder, og ha negativ betydning for reiseliv, overnattingsbransje og arbeidsplasser. Vassdragsvernet i flere vernede vassdrag vil settes i spill. De negative sidene er totalt sett så store at vi sier nei til ny vindkraftutbygging.

De store utbyggingene som allerede har fått grønt lys i Innlandet, gjør at vår region nå har tatt vår del av ansvaret for etablering av vindkraftbasert energiforsyning. En videre utbygging i Innlandet er lite aktuelt. Det er for mye å tape. For mye som settes på spill.