På E16 i Valdres og rv. 3 i Østerdalen er Statens vegvesen i gang med omfattende vegutbedring som skal gi bedre veg for alle - og mer veg for pengene.

Trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø er tre grunnpillarer som Statens vegvesens arbeid hviler på. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vegnettet med dette for øye – at alle skal komme trygt fram i tide på en miljømessige best mulig måte.

På de mest trafikkerte delene av hovedvegnettet pågår det en rekke store utbyggingsprosjekter. Antall kilometer ny veg øker for hvert år og det har bidratt til at dødstallene i vegtrafikken har gått kraftig ned de siste årene. Likevel er det lite som tyder på at behovet for og forventningene om bedre veger, med god framkommelighet og høy sikkerhet, vil bli mindre i årene som kommer. Og med nullvisjonen å strekke oss etter er det klart at vi fortsatt har en lang veg å gå. Dette gjelder ikke minst veger med relativt mye trafikk, men som ikke har fysisk midtdeler.

Alle veger kan ikke – og skal ikke – bli firefeltsveger. Mange steder er det ikke behov for det utfra trafikkmengden, miljøhensyn veier tyngre, eller kostnadene blir for store. Likevel kan vi komme langt i arbeidet med å skape bedre veger med god framkommelighet og trafikksikre løsninger ved å se oppgaver og finansiering i sammenheng, og jobbe etter godt nok-prinsippet. Slik kan vi får «mer valuta for pengene», og oppnå god nok standard på lange strekninger.

Økt vegbredde, bedre løsninger for vannhåndtering langs vegen og utbedring slik at vegen tåler tunge biler bedre, kan være viktige grep. Utbedring av vanskelige svinger og andre ulykkespunkter likeså. Forsterket vegoppmerking og et tryggere, «mykere» sideterreng er viktige elementer for å redde liv. Forsterket vegoppmerking alene (bredt midtfelt, romlefelt) kan etter vår erfaring redusere antall møteulykker med 40 prosent.

I Innlandet jobber vi nå med to store og viktige utbedringsstrekninger: E16 mellom Fagernes og Øylo i Valdres (42 km) og riksveg 3 på strekningene Evenstad-Imsroa, Atna-Alvdal skurlag og Tunna bru med tilstøtende veg (54 km). På disse to strekningene skal det brukes til sammen 1,37 milliarder kroner for å oppnå økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet.

På prosjektet E16 Fagernes-Øylo skal det brukes 500 millioner kroner på utbedringen, og målet er å få gjort så mye som mulig for denne summen. Det skal vi oppnå ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise med entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring. E16 blir pilotprosjekt for den nye entreprisetypen. På riksveg 3 har vi en ramme for utbedringsprosjektet på 872 millioner kroner. Statens vegvesen vurderer her ulike kontraktsformer, i godt samspill med bransjen. Felles for begge prosjektene er at vi fokuserer på løsninger som gir oss flest kilometer utbedret veg for pengene, altså gode forbedringer til en lav kostnad.

I Valdres og Østerdalen ser vi at 1,37 milliarder kroner gir oss 96 km god, trafikksikker veg, i tråd med nullvisjonens prinsipper. Skulle vi bygd de samme strekningene om til firefeltsveg ville prisen trolig vært et sted mellom 12 og 20 milliarder. Vi skjønner at det er uaktuelt. Arbeidsmåten vår på E16 og riksveg 3 kan overføres også til andre veger. E136 fra Dombås til Møre og Romsdal grense kan være et eksempel. Riksveg 25 mellom Elverum og Trysil likeså. Vi vet at det er politisk vilje til å satse på vegutbygging. På denne måten hjelper vi politikerne med å få pengene til å rekke lenger.