Har barn og ungdommer for mange dager med fri fra skolen? Dette spørsmålet dukker jevnlig opp på dagsorden, aller sist fra topp-politikere i Høyre og Venstre.

Meningene er nok sterkt avhengige av øynene som ser, og ikke minst hva disse øynene vet om skolehverdagen. Men det er i alle tilfelle for enkelt å utbasunere at flere og lengre skoledager av seg selv vil øke trivsel og større læringsbytte for elevene.

Når en skal vurdere om skoleåret skal bli lengre, er det rett og rimelig at elevenes trivsel og læring vektlegges mest. De foresattes og politikeres behov og preferanser kommer i annen rekke. Det samme gjør kostnader ved å drifte skoleverket.

Noe fasitsvar er det ikke mulig å gi fordi elever, som folk ellers, er ulike som mennesker. Noen av dem vil sikkert ha stort utbytte av mer tid på skolen, andre vil oppleve det motsatte. Men det blir feil å sette opp et allment likhetstegn mellom antall dager og timer på skolen og graden av elevenes trivsel og læringsutbytte. Det som teller, er hva skoletida fylles med. Dette igjen er avhengig av styring og organisering av skolen og kvaliteten på undervisning / opplæring som gis. Dette er i sin tur avhengig av at det finnes nok kvalifiserte rektorer og lærere som kan arbeide i skolen.

Dessverre er en del av dagens skolesystem tuftet på politiske, og dels motstridende, overbygninger som definitivt ikke gagner alle elever. Dessuten er kravet i lover og læreplaner om at skolen, det vil i praksis si læreren, innenfor for dagens rammer plikter å gi hver enkelt elev en opplæring som til enhver tid tilpasses hans / hennes behov og interesser, ren bunadstenking. Men det er pedagogiske faner som skolepolitikere og skoleadministratorer liker å vifte med. De som selv har eller har hatt sitt virke i skolen, vet utmerket godt at dette nærmer seg fabuleringer à la «Det store Draumkvedet».

Hvor mye elevene får av trivsel og læringsutbytte henger mest sammen med skolens innhold og metodikk. Gleden og nytten ved å være på skolen kan bedres ved at lovgivende myndigheter gir skolen et mye bredere repertoar av læringsmåter: Skolen må fra første klasse rette elevenes oppmerksomhet og aktiviteter direkte mot samfunnslivet som omgir dem. De må på en skapende måte samhandle med dette samfunnet, særlig de voksnes arbeidsliv, men også med organisasjoner og gjennom utflukter til ulike kultur- og naturområder, inklusive andre land. En god skole lar elevene arbeide med utfordringer de kan utvikle et personlig eierforhold til og følge fram til et sluttresultat de kan vurdere og dermed lære av.

De som vil vite mer om slik pedagogikk, kan lese Tom Tillers bok «Den andre dagen» fra 2007.