Torgrim Kristoffersen kommer med ei breiside til Nordre Land kommune i et innlegg i OA 28. november. Hans påstand er at all kommunikasjon fra kommunens side er lagt død, og slik har det vært i over ett år.

Kommunen mottok 10.11.2021 en søknad fra Nye Valdresbanen om bruk og disposisjonsrett av Dokka stasjon, sammen med en prosjektplan for Valdresbanen. Det ble gitt muntlig tilbakemelding om at kommunene var i dialog med Bane NOR i henhold til stortingsvedtaket om nedleggelsen av Valdresbanen, og at det i den forbindelse ikke var aktuelt å inngå noen langtidskontrakt med Valdresbanens venner.

Bruken av Dokka stasjon må først avklares gjennom et mulighetsstudie for etterbruk av Valdresbanen, sammen med de andre kommunene langs traseen. 11.04.22 ble overordnet faseplan for forstudie og mulighetsstudie sendt Kristoffersen som informasjon.

Når det gjelder Midtpunktfestivalen, ble det gjort avtale om bruk av området både i 2021 og 2022. Det er heller ikke gitt noen signaler fra kommunen om at Midtpunktfestivalen ikke kan arrangeres på stasjonsområdet i 2023. Det er bare å ønske lykke til og håpe at arrangøren ikke må avlyse festivalen i siste sekund, som man gjorde i 2022.

Kraftlinje mellom Åbjøra og Gjøvik ble en aktuell problemstilling i vår. 24.05.2022 var Kristoffersen i møte med ordfører og administrasjonen for en orientering om hvordan kommunen jobbet med muligheten for å legge jordkabel i den nedlagte jernbanetraseen. Kommunens høringsinnspill til NVE om kraftledning Åbjøra-Gjøvik ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 2. juni.

30.05.2022 var Nye Valdresbanen og ordfører i Nordre Land i møte med Bane NOR hvor det ble orientert om prosessen videre fra alle parter. Bane NOR har så langt skaffet seg en oversikt over alle inngåtte avtaler med grunneiere og liknende langs Valdresbanen for å avklare om det ligger noen begrensninger for etterbruk i avtalene. I tillegg vil Bane NOR levere en samlet oversikt som viser objektene Bane NOR eier langs Valdresbanen. Dette er i henhold til faseplanen som Kristoffersen har fått, og en forutsetning for arbeidet videre med å avklare hva traseen kan brukes til.

Stortingsvedtaket er tydelig på at det er kommunene som er parten i forhandlingene med Bane NOR, videre at det er ønskelig med en samlet avhending av traseen til kommunene. Bane NOR har vært tydelig på at ved en overtakelse av banen, er det kommunene som har ansvaret for aktiviteten på banen. Kommunene har i den sammenheng gjort likelydende vedtak der man ikke ønsker å ta på seg et ansvar for etterbruk av Valdresbanen som medfører en risiko for kommunene med hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

I klartekst betyr det at kommunene ikke ser seg i stand til å ta ansvaret for verken museumsjernbane eller dresinkjøring. Samtidig er man tydelige på at det er viktig å ta vare på kulturminnene langs banen, og gjøre disse tilgjengelig for flest mulig. Treungenbanen, Setesdalsbanen og Skreiabanen er eksempler på god etterbruk av nedlagte jernbanetraseer.

Kristoffersen hevder han er opptatt av kommunikasjon og dialog, og at Valdresbanens venner forgjeves har forsøkt å få til en dialog med kommunen. Da forundrer det meg at det ikke var noen i kommunen som på forhånd var informert om at man skulle flytte gamle jernbanevogner til Dokka stasjon i sommer.

At Valdresbanens venner bare har fått muntlig tilbakemelding på sin søknad 10.11.21 er selvsagt ikke godt nok. Men at det ikke har vært noen dialog mellom kommunen og Valdresbanens venner siste år, er dokumentert feil. At de svarene Valdresbanens venner får ikke er de man ønsker, er en helt annen sak.

Det er viktig å understreke at alle kommunene langs den nedlagte strekningen er opptatt av å ta vare på kulturhistorien som ligger i bygninger, installasjoner og historien, noe som er poengtert i nevnte kommunestyrevedtak. I den prosessen ønsker vi å ha med Valdresbanens venner, men det må skje innenfor realistiske rammer og når nødvendige avklaringer er gjort.