Med dagens framdrift vil våre døtre aldri oppleve å få likelønn. Vi krever et taktskifte.

Kvinner tjener fremdeles bare 87,6 kroner per hundrelapp menn tjener. Fortsetter vi i dette tempoet vil det ta 50 år før vi oppnår likelønn i Norge. Det betyr at dagens kvinnelige studenter aldri vil oppleve å tjene det samme som sine mannlige medstudenter. Det hører ikke hjemme i det 21. århundret.

Hva svarer vi når neste generasjon spør hvordan vi kunne la det skje?

Det er ikke rettferdig at faktorer som kjønn, etnisitet og seksuell orientering skal være avgjørende for lønns- og arbeidsvilkår. Det er et faktum at ansatte i kvinnedominerte yrker tjener mindre enn personer i typiske mannsyrker i Norge. Vi må slutte å diskutere statistikken. Vi må handle, og vi må handle sammen. Det er ingen saklige grunner til at f.eks. en ingeniør i kommunen skal tjene mer enn en barnevernspedagog eller sykepleier, når kompetansekrav og ansvarsnivå er likt.

Arbeidsgivere har i dag plikt til å jobbe aktivt mot lønnsforskjeller på den enkelte arbeidsplass, og dokumentere dette. Det skal de gjøre i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er nedfelt i Likestillingsloven, og er like mye et verktøy som en lovbestemmelse. FO Innlandet mener at ARP kan øke farten for å oppnå likelønn. Plikten gjelder for alle arbeidsgivere i det offentlige, og i private bedrifter med over 50 ansatte eller med 20 ansatte dersom en av arbeidslivets parter krever det. Arbeidsgiver, tillitsvalgte og de ansatte skal sammen undersøke:

1. Er det forhold på arbeidsplassen vår som kan føre til diskriminering og hindre likestilling? Dette gjelder også lønn og ufrivillig deltid.

2. Hva er årsakene til forhold som kan føre til diskriminering og hindre likestilling?

3. Hvilke konkrete tiltak kan vi iverksette som videre skal motvirke diskriminering bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten?

Status og tiltak skal evalueres annethvert år og være med i årsberetning eller annet offentlig dokument. Slik synliggjøres diskriminerende forhold, årsakene til dem og hva som evt. gjøres for å rette opp i dem.

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer nesten 33 000 sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsvitere. Alle våre yrkesgrupper er kvinnedominerte. FO Innlandet mener at ARP er et avgjørende verktøy for å oppnå likelønn. Ikke alene, men sammen med andre viktige tiltak. Det må bli like naturlig å sikre likestilte forhold på arbeidsplassen som det er å sikre at en arbeidskontrakt blir overholdt.

Spør arbeidsgivere og tillitsvalgte hvordan det går med å etterleve aktivitets- og redegjørelsesplikten. Det kan ikke ta femti år før vi når likelønn.

Gratulerer med kvinnedagen og god kamp videre!