Styret i Sykehuset Innlandet og styret i Helse Sør-Øst anbefaler begge å bygge Mjøssykehuset i Moelv. Brukerutvalgene i Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i disse styrene. Like fullt har vi en tydelig og klar stemme i begge fora. Begge brukerutvalgene har enstemmig anbefalt alternativet med Mjøssykehuset i Moelv.

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet ble første gang opprettet i 2004. Ulike modeller for organisering av Sykehuset Innlandet har i løpet av alle disse årene vært vurdert. Brukerutvalgene, endringer i sammensetningen til tross, har hele veien vært klar med sitt budskap om en løsning med et hovedsykehus hvor somatikk, psykiatri og rusbehandling skal være samlet under et tak. Brukerutvalget mener at en trinnvis utbygging vil medføre ulemper og risiko for pasientbehandlingen. Et mest mulig komplett Mjøssykehus vil være løsningen som gir minst risiko og ulemper for pasientene.

Brukerutvalgene i Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet er opptatt av, og forutsetter, at alle pasienter skal oppleve et godt og robust fagmiljø som er tilgjengelig og samlet for pasienter i sykehusområdet. For alle pasienter er det viktig å ha trygghet for at man får rett hjelp, på rett sted til rett tid. Brukerutvalgenes oppfatning er at det beste for pasientene og ansatte er et samlet fagmiljø med en dør inn, med helhetlig behandling.

Det er utredet nok nå. Mer enn nok. Det er klart for å fatte vedtak om å bygge Mjøssykehuset i Moelv. Som svar på de siste spørsmålene fra helseministeren er det entydig dokumentert at en trinnvis utbygging verken faglig eller økonomisk er hensiktsmessig. Den nylig gjennomførte ansattundersøkelsen er nyttig. På bakgrunn av den er det viktig at ledere på alle nivåer i sykehuset legger til rette for å møte de utfordringer som undersøkelsen peker på, samtidig som synliggjorte muligheter bygges videre på.

Ingen krok er mørk nå. Begge statsrådens spørsmål er besvart uttømmende. Nå krever pasienter og brukere av Sykehuset Innlandets tjenester et klart og entydig vedtak om å bygge et mest mulig komplett, hovedsykehus i Moelv – uten ytterligere plunder og heft.