Hva er den ideelle ordningen for foreldrepermisjon? Er det mulig å ta hensyn til barnet, likestilling og at ikke foreldre skal tape i arbeidslivet samtidig?

Tredelingen av foreldrepermisjonen har skapt stor debatt og mye engasjement, på tross av at ordningen ble vedtatt av et stort flertall på Stortinget. Det var bare KrF som stemte mot. Ved 100 prosent permisjon er nå tre måneder forbeholdt mor og tre måneder er forbeholdt far, mens fire måneder kan deles mellom foreldrene.

Da jeg var på landsmøte i slutten av april i Stavanger, var dette et tema som ble drøftet.  Etter stort engasjement ble resultatet: KrF vil reservere tre uker før fødsel til mor, 10 uker etter fødsel til mor og 10 uker til far. Resten av foreldrepermisjon bør foreldrene selv kunne fordele mellom seg.

Vi mener det er viktig at noen uker er forbeholdt far det første året, fordi fedre er viktige for barna, og vi vil gi familiene et argument mot arbeidsgivere som vil presse fedre til ikke å bruke tid med barna sine.

Vi har tillit til at familiene kan bestemme selv, derfor vil vi styrke, ikke styre familiene. Styrke familiene så de tar det beste valget for barnet, for partneren og for arbeidsplassen sin.

For barna er det viktig med nær tilknytning til begge foreldrene. Det er også viktig for både barn og foreldre å erfare at begge foreldrene kan ha hovedomsorg for barna i det daglige. Erfaringsvis er dette med på å etablere et mønster der begge foreldrene har ansvar for barneoppdragelse og omsorg også senere i livet.

KrF vil fjerne vilkåret om at mor må være i aktivitet for at far skal ha rett til uttak av fellesperioden av foreldrepenger. KrF støtter kravet om at fedre nå må få egen opptjeningsrett til egen pappaperm.

Vi ønsker å opprettholde kontantstøtten. Om lag 50 prosent av 2016-kullet mottok kontantstøtte i en eller flere måneder, og vi har nå en regjering som trygger dette valget også i tiden framover. Familier skal få lov til å være stolte av det valget de har gjort, også dersom man har valgt litt utenfor A4. Hvis vi skal ha reell valgfrihet, må folk oppleve respekt for sitt valg.

Men, selv om vi har vår egen modell på permisjonsordningen, er det ikke sikkert vi har funnet den perfekte ordningen. Derfor ønsker vi å lytte til dem som har skoen på. Vi trenger denne debatten til vi som samfunn har funnet den beste løsningen i vår tid.