Svar til Hans Seierstad!

Regionale helseforetak, er et underliggende forvaltningsorgan, som på oppdrag fra “Eier, Staten”, administrerer og drifter sykehustjenestene i Norges land. Helseforetakenes ansvarsområde, samfunnsoppgave og myndighet, står nøye beskrevet i vedtatte vedtekter, nasjonale føringer og lovverk.

Ny nasjonal sykehusstruktur, er ikke ferdig utredet og vedtatt for Innlandet sin del. Det er vedtatt forslag til videre saksgang, der Helseministeren på vegne av Eier, har godkjent videre saksgang, med dertil veileder for hva som skal vektlegges når saksgrunnlaget skal kvalitetssikres i Konseptfasen. Endelig vedtak kan enda bli hva som helst!

Et forvaltningsorgan kan ikke anbefale en løsning som ikke kvalitetssikrer innbyggernes positive oppbygde egenkapital, og verdien av denne. Skal det gjennomføres en omstilling, må forvaltningsorganet garantere for at omstillingen sikrer minst like gode helsetjenester i fremtiden, med tildelte midler og Eier-føringer som arbeidsverktøy.

Det regionale helseforetak Helse sør-øst, har ikke vedtaksrett eller myndighet til å omstille samfunnsoppbyggingen i Innlandet. Det er kun eier, Staten, som kan vedta endelig omstillingsvedtak. Dette er nøye beskrevet i Helseforetaksloven.

Veilederen for konseptfasen, påpeker på det sterkeste at statlige føringer, planer og veiledere skal følges til det fulle. Når helseforetaket fremmer sin anbefaling til omstillingsvedtak, skal også tidligere omstillingsvedtak fattet av foretaket, revideres og vektlegges saken.

Erfaringene og lærlingspunkter fra tidligere sykehus-omstillinger skal vektlegge og tillegges omstillingssaken i Innlandet.

Tidligere sykehusvedtak, anbefalt av Helse sør-øst, har etter noen års drift resultert i katastrofale økonomiske og bedriftsinterne problemstillinger. Det er overhode ikke mulig å fatte samme vedtak for Innlandet sin del, der stordrift-fordelene overhode ikke kan kvalitetssikre en solid og kvalitetssikret omstilling av innbyggernes positive oppbygde helseberedskap.

Det er meget betryggende, at vi har en politisk ledelse som tar faktabildet på alvor, og kvalitetssikrer prosessen i henhold til lovverket, til det beste for hele Innlandet.

Hans Seierstad ønsker at omstillings-visjoner født langt tilbake i tid, skal vedtas uten faktasjekk og revisjon i nåtid. Heldigvis ser det ut til at samfunnet innehar mer respekt for vedtatte lover og regler, enn det Seierstad ønsker å forholde seg til!