Utviklingen av området rundt Østre Totenveg av og med Lissie Norland.

Lørdag 4. mars inviterer Byhistoriegruppa i Gjøvik Historielag til et nytt lørdagstreff med lokalhistoriske emner. Lissie Norland forteller denne gangen om området fra jernbaneundergangen i Østre Totenveg til Gamlegrensen, sør for Gjøvik kapell. Denne bydelen sør for sentrum, ble en del av Gjøvik kommune i 1921, men har hatt en lite kjent historie. Både når det gjelder hvem som bodde der og hva de levde av. Området har hatt en viktig, men lite kjent næringsvirksomhet, noe som Lissie Norland nå har tatt for seg.

Området hadde tre grunneiere: Gården Nedre Gjøvik, som etablerte både dampsag og høvleri. Videre Øvre Gjøvik gård som leide ut bygninger på Gjøvikenga, hvor kremmer Peder Lie drev handel før huset «Fredevik» sto ferdig i 1893 og som Johan Castberg kjøpte. Den tredje grunneieren var Viken gård, som solgte husmannsplassen «Vikengen» til glassverkssmeden Ole Johansen (født i 1804). Området ble i lang tid preget av hans etterkommere og de utgjorde et «Smeddynasti». Bydelens historie var også preget av kardemakere og gjørtlere (messingstøpere) og bilbygger, noe hun vil komme nærmere inn på.

Norland vil også fortelle om den første villabebyggelsen langs Østre Totenveg, som tok til før 1920 med fortetting på 1930-taller.

Lissie Norland har funnet mange bilder fra området, både av ulike virksomheter og person som levde der. Disse bildene vil bli vist under kåseriet om området ved Østre Totenveg.

Også denne gangen foregår arrangmentet på Ynglingen.