Nesten halvparten av befolkningen i Norge har ikke noen gudstro (kilde: Norsk Monitor 2017), og nesten én av tre innbyggere er ikke medlem i Den norske kirke. Human-Etisk Forbund mener derfor at livssynstjenestene i sykehus, fengsler og Forsvaret må inkludere alle.

Regjeringen fortjener ros for flere gode initiativer knyttet til hvordan livssyn skal ivaretas i offentlige institusjoner. Regjeringen har besluttet at Feltprestkorpset skal skifte navn til Tros- og livssynskorpset i Forsvaret.

I den nye regjeringens politiske plattform loves det et mer mangfoldig samtaletilbud enn institusjonsprestene i dag gir. Til høsten starter et nytt masterstudium i lederskap, etikk og samtalepraksis ved Universitetet i Oslo. Dette studiet skal kvalifisere flere til denne typen arbeid.

Human-Etisk Forbund anerkjenner at institusjonsprestene i dag gjør en viktig innsats. De siste årene har forsøk med en felthumanist og en sykehushumanist vist at svært mange ønsker et slikt tilbud. Med økt livssynsmangfold er ikke dette overraskende. Alle pasienter, innsatte og soldater kan trenge gode samtaler i møte med livskriser, alvorlig sykdom og død.

Human-Etisk Forbund mener at:

• Regjeringen må sørge for at offentlige tjenester tar hensyn til synkende gudstro og synkende tilhørighet til Den norske kirke.

• Tros- og livssynskorpset i Forsvaret må utvikles og gjøres mer mangfoldig enn i dag, for én felthumanist kan ikke alene ha ansvar for en landsdekkende tjeneste.

• Sykehus og fengsler må gjøre som Forsvaret og sikre inkluderende livssynsbetjening for alle.