Den internasjonale kvinnedagen er fortsatt en viktig dag. Der vi markerer at kampen for likestilling er kamp for kvinners rettigheter og en påminnelse om at vi ikke er i mål.

Det er fortsatt langt igjen til diskriminering og forskjellsbehandling på grunn av kjønn er avskaffet, og det er fortsatt mye ugjort for at kvinner og menn skal ha samme rettigheter og muligheter.

Det er fremdeles slik at kampen for likestilling handler om å bedre kvinners stilling i samfunnet og arbeidslivet.

Om det er stemmerett, rett til utdanning og arbeid, rett til barnehageplass eller selvbestemt abort så har vi kommet dit vi er i dag gjennom generasjoners kamp for et likestilt samfunn.

Det er gjennom kamp, gode politiske grep og reguleringer likestilling oppnås, ikke ved å la tilfeldighetene råde. Vi blir ikke mer likestilte av en politikk som ikke tar hensyn til at likestilling handler om mer enn diskriminering, og gjør noe med de strukturelle forhold som fører til at det er ulike forventninger, andre normer og lavere verdsetting av arbeid for halvparten av befolkningen fordi de er kvinner.

Dagens regjering må sørge for at FNs kvinnekonvensjon oppfylles.

I store deler av verden undertrykkes kvinner og nektes elementære menneskerettigheter, i et annet omfang enn hos oss. Det handler om ytterligheter, om tvangstrøyer i religionens navn og om fattigdom, som opprettholdes av systemer som ikke har som formål å fremme verken demokrati, rettferdig fordeling eller likestilling.

Kvinner nektes skolegang, eiendomsrett og må bli i voldelige og nedverdigende forhold. Kvinner utsettes for menneskehandel og tvinges til prostitusjon. Kvinner fengsles, tortureres og dømmes til døden om de utsettes for vold og voldtekt, eller om de aborterer.

Kvinner mangler helsetilbud og hundretusener av kvinner dør årlig i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Kvinner rammes av økende vold i hjemmet, ubetalte omsorgsplikter, større arbeidsledighet og fattigdom.

Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, og hindrer utvikling og fred.

Slik vi ser det i invasjonen av Ukraina, medfører krig unødig lidelse og død. Befolkningen går en utrygg fremtid i møte og kvinner og barn jages på flukt. Krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter ulikt. Derfor skal kjønnsperspektivet integreres i all innsats knyttet til fred og sikkerhet, så kvinner og menns rettigheter, ulik makt, ressurser, behov og prioriteringer ivaretas.

Kvinnekamp er også kamp for fred og solidaritet.

Gratulerer med dagen.