FFOs kongress har gått inn for å samle alle tvangshjemler i helse- og sosiallovgivningen. Landsstyret i Mental Helse ber derfor om at regjeringen uavhengig av høringsfristen på Paulsrud-utvalgets innstilling, straks iverksetter arbeidet med å nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal utarbeide et nytt felles lovverk.

Mental Helse mener det haster med å nedsette et nytt lovutvalg for å se på tvangsbestemmelsene i norsk helse og sosiallovgivning. Beslutningen om at det skal gis økt adgang til tvangsbruk innenfor barnevernet, forsterker bare vår bekymring for ytterligere overgrep. Slik lovverket er utformet i dag er det ulike oppfatninger om hva som skal kalles tvangsinngrep innenfor ulike sektorer, men det er også ulike vilkår for å fatte tvangsvedtak. Ikke minst er det ulike krav til kompetanse og antall personell under gjennomføringen av tvangstiltak innenfor de ulike lovene. For å sette det helt på spissen, er ingen formell kompetanse nødvendig for å utføre tvangstiltak overfor for eksempel demente og psykisk syke mennesker. Dette svekker rettssikkerheten til de som virkelig trenger lovfestet vern.

Mental Helse er kjent med de store geografiske forskjellene i bruken av tvang. Disse viser tydelig at tvangsbehandling like mye er et spørsmål om behandlingskulturer som lovhjemmel. Allikevel er vi av den oppfatning at eksisterende lovverk i for stor grad gir åpning for brudd på rettssikkerheten til brukere, gjennom å åpne for det som landsstyret vanskelig kan definere for annet enn sviktende skjønn.

Landsstyret i Mental Helse