Språkutvikling, tidlig innsats og bemanning

illustrasjonsfoto

illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 3 år gammel

Barn og unge er et satsingsområde som skal ha særlig fokus for Østre Toten kommune i 2014.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

I handlingsprogrammet for 2014–2017 står det følgende: «Det er viktig å ha fokus på å gi barn og unge en god oppvekst. Dette starter med en god barnehage som har vekt på trivsel og et godt utviklings- og læringsmiljø. Deretter en god skole med et godt læringsmiljø. Det legges vekt på tidlig innsats der det er behov, og et godt samarbeid med foreldrene. Videre vil gode fritidstilbud også bidra til å gi et meningsfylt liv. Dette vil hindre frafall fra videregående skole».

Grunnlaget for all læring legges i barnehagen og de første årene på skolen. En god språkutvikling er viktig for barn på både kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Språkferdighetene i førskolealder påvirker de senere leseferdighetene i grunnskolen og dermed skoleprestasjonene. På lengre sikt er dermed språkutviklingen avgjørende for å kunne være deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn.

Hvordan barn gjør seg erfaring med språket er avhengig av de voksne rundt dem. De aller fleste barna i Østre Toten (og landet for øvrig) tilbringer veldig mange av sine våkne timer i barnehagen. Språk læres i samhandling med andre og det er dermed viktig at det er nok voksne til stede, slik at det blir rom for gode samtaler mellom voksne og barn. Og slik at det blir tid for den voksne til å språksette egne handlinger. Forskning gir klare indikasjoner på at antall voksne pr. barn har vesentlig betydning for barnas utbytte av barnehagedeltakelsen og den generelle kvaliteten på tilbudet. Flere studier viser også at det å ha gått i en barnehage av høy kvalitet har langvarig positiv virkning på senere læring (se blant annet Sommersel, Vestergaard og Larsen 2013 Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning, NOU 2012:1 og NOU 2009:10).

Tidlig innsats handler om å tilrettelegge for god læring fra første skoledag av, slik at en stimulerer alle elevers læring og motvirker vansker for læring. Det dreier seg også om å tidlig oppdage barn som ikke har en tilfredsstillende læringsutvikling, samt å gripe fatt i vansker uavhengig av hvilket klassetrinn de har oppstått på. Barnehagen er i dag starten på barns utdanningsløp og de barna som stiller sterkest når de starter på skolen har et bedre utgangspunkt for læring. Desto mer vi kan, desto lettere er det å lære mer. Tidlig innsats i skolen innebærer blant annet målrettet og tilpasset opplæring for å heve de grunnleggende ferdighetene, og innsatsen skal spesielt rettes mot elever som har svake ferdigheter i lesing og matematikk. Men tidlig innsats kommer imidlertid alle elevene til gode for eksempel ved å dele klassen i mindre grupper, ha tid til å gjennomføre elevsamtaler, gjøre systematiske observasjoner i basisfagene, differensiere oppgaver og gjennomføre lesekurs. Skolen plikter å sikre tidlig innsats og denne pliktige innsatsen forutsetter høy lærertetthet.

Svake skoleprestasjoner i slutten er grunnskolen er den viktigste av flere årsaker til frafall i den videregående opplæringen. Dersom frafall i den videregående skolen skal begrenses, viser Nova-rapport 12/2010 at tidlig innsats gir mindre frafall og tiltak må settes i verk allerede fra barnehagealder.

Kvalitetsrapporten for grunnskolen i Østre Toten 2013 viser at grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk er lavere enn landet for øvrig. Tall viser også at kommunen har høyt frafall i videregående skole. Innenfor både barnehage- og skolesektoren i Østre Toten har det de siste årene blitt kuttet i grunnbemanningen. Foreldreutvalget for Barnehagene (FUB) og Kommunalt Foreldreutvalg for grunnskolen (KFU) i Østre Toten mener at kommunen må synliggjøre sin satsing på barn og unge ved å øke grunnbemanningen i barnehage og skole. Dette er en investering med et langsiktig perspektiv.

Foreldreutvalget for Barnehagene i Østre Toten (FUB)

Kommunalt Foreldreutvalg for grunnskolen

i Østre Toten (KFU)

Artikkeltags