Rettighetsfesting av BPA

Kjersti B. Fremstad

Kjersti B. Fremstad

Artikkelen er over 5 år gammel

Dessverre er det noen som reduserer rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede (BPA) til et økonomisk og et administrativt spørsmål.

DEL

Det er synd. Rettighetsfesting av BPA handler om likestilling og inkludering av funksjonshemmede i samfunnet. Saken er viktig fordi BPA gir funksjonshemmede mennesker myndighet til å bestemme over eget liv, styre sin egen hverdag, bo hjemme, studere, jobbe og delta aktivt i samfunnsliv. Unge funksjonshemmede har i generasjoner måttet gi opp sine planer om utdanning, arbeid, fritid, sosialt- og familieliv. Ved å gjøre BPA til en rettighet, kan denne diskrimineringen rettes opp.

Årsmøtet i Oppland Senterparti går inn for rettighetsfesting av BPA. Saken løftes nå inn i den politiske debatten før valget. Presset for å rettighetsfeste ordningen kommer etter år med egne erfaringer fra mennesker som trenger hjelp i hverdagen. Mange funksjonshemmede vet at BPA er god måte å organisere eget liv.

BPA innebærer at funksjonshemmede med assistansebehov blir arbeidsledere for sine assistenter, lærer dem opp og bestemmer innenfor det tildelte timetallet hvilke oppgaver assistenten skal utføre, når og hvor det skal skje. Lovpålagte tjenester til funksjonshemmede barn med tilpasset behov, kan med fordel organiseres gjennom BPA. Slik vil assistanse i hjem og skole bindes sammen, færre voksne og fortettet kompetanse vil gi et bedre liv for barna og familiene.

Kostnader til BPA må derfor sees i et bredt samfunnsøkonomisk perspektiv. En rettighet til BPA betyr ikke nye brukergrupper for kommunen, eller nye ekstra kostnader. BPA erstatter andre tjenester som målgruppen har fra før som for eks.: Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, omsorgslønn eller avlastning. Kommunene vil ha styring med BPA-utgiftene. BPA vil aldri koste kommunen mer enn innslagspunktet for tilskuddet til ressurskrevende tjenester; staten kompenserer 80 prosent av kostnadene over 975 000 kroner (2013-sats).

Mange kommuner bruker i dag dyr helsekompetanse som hjemmesykepleiere og hjelpepleiere til personlig og praktisk bistand. Disse ressurser kan kommunene spare med BPA. Mange arbeidsledere kan selv håndtere medisinene sine, slik som alle andre gjør det. Verdifullt helsepersonell kan dermed frigjøres til andre nødvendige oppgaver.

Gode arbeidstakerrettigheter til assistentene sikrer en stabil og trygg BPA-ordning. Dette er positivt både for kommunen og arbeidslederen. Behovet for rekruttering av nytt personell blir mindre.

Vi oppfordrer alle politiske parti til å gå inn for rettighetsfesting av BPA.

Inger Christine Årstad

Kjersti B. Fremstad

Vestre Toten senterparti

Artikkeltags