I dette innlegget kan vi blant annet lese:

«Samfunnet må støtte opp om dei som vil ta vare på sine næraste. Difor vil vi no gå gjennom ordninga med omsorgslønn.»

Endelig, skjer det muligens noe med omsorgslønn, så den kan bli mer rettferdig. Norges Kvinne- og Familieforbund (tidl. Norges Husmorforbund) har i mange år sett at det er stor forskjell rundt i landet når det gjelder utbetaling av omsorgslønn.

I vårt Prinsipprogram står: Privat hjemmebasert omsorgsarbeid/omsorgslønn.

Hvis alt omsorgsarbeid som i dag utføres ulønnet skulle få uttelling i form av lønn, ville det føre til kriser i alle offentlige budsjetter. K&F tror at privat hjemmebasert omsorg for institusjonstrengende familiemedlemmer fortsatt vil være et viktig tillegg til offentlig hjemmebasert omsorg og institusjonsomsorg.

Pass og stell i eget hjem anses av mange som den beste løsningen og den innebærer dessuten en innsparing på de offentlige budsjetter. K&F vil at omsorgslønn skal finansieres av statlige midler. En stor del av den tunge pleien i hjemmene er helt avhengig av innsatsen til nære pårørende, og det er oftest kvinner som trer ut av lønnet arbeid for å ivareta omsorgsarbeidet.

Da omsorgslønnen ble vedtatt av Stortinget, var meningen å kompensere for noe av dette inntektstapet. Det må finnes avlastning og støtteordninger under sykdom for personer som påtar seg forpliktende pleie- og passansvar for familiemedlemmer. K&F vil at:

- Privat hjemmebasert omsorg må verdsettes med mer enn minstepensjon, spesielt når den avlaster samfunnet for institusjonsplasser.

- Staten overtar ansvaret for omsorgslønnen, og oppgraderer og forbedrer den. Den må legges inn i trygdesystemet slik at vi får en rettferdig ordning som følger samme retningslinjer i hele landet.

- Vedtatt lov om omsorgslønn må inntil videre følges opp av kommunene, også ved prioritering i budsjettene.

Det bør lages rutiner for tildeling av antall timer og avlønning, etter vanlig regulativ.

- Reglene for å søke om omsorgslønn må gjøres kjent.

Vi var med i arbeidet for å få innført omsorgslønn, men som før nevnt har kommunene ikke praktisert den likt. Derfor imøteser vi nå en bedre og lik ordning i hele landet.

Wenche Rolstad,

kretsleder i Oppland krets av Norges Kvinne-

og Familieforbund