Jeg utgir meg ikke for å være noen ekspert på kommunal økonomi og regnskapsførsel, men i likhet med mange andre stiller jeg en del spørsmål rundt styringen av økonomien i kommunen vår.

Først til ordførerens kommentar 12.06.2014, hvor han sier at den nye rundkjøringen i Lena ikke belaster kommunens driftsbudsjett men er investeringspenger som ikke kan brukes til drift. Det er kanskje noe sant i det, men jeg og mange med meg undres over denne lettvinte måten å si at dette ikke belaster kommunens økonomi. Jeg har lest at rundkjøringen koster ca. 25 millioner kroner, og at kommunen må forskutterer dette, men får tilbake 15 millioner fra fylket/stat og sitter etter hvert igjen med en investering på 10 millioner. Jeg går ut fra at dette er penger som kommunen må låne, og derfor belaster kommunens likviditet med renter og avdrag i årene som kommer. Jeg går ut fra at det samme gjelder for avlastingsveien inn til Lena, hvor kommunen sitter igjen med økte renter og låneavdrag i framtiden for den delen som er kommunens investering.

Rundkjøringen og fortauene i Lena, sammen med avlastingsveien blir jo flott, men har vi bruk for dette? Det som brukes i forbindelse med dette til renter og avdrag burde vel heller vært brukt til å bevare og forbedre helse og omsorgstjenestene?

Jeg trodde at problemet i Østre Toten var mangel på likvide midler (penger), og da blir vel resultatet det samme om det kalles investeringer eller drift, da det er penger som mangler i kassa til å betale forpliktelsene med. Disse forpliktelsene blir vel større dersom lånegjelden øker? Går ut fra at kommunen ikke bare har et drift- og investeringsbudsjett, men også et likviditetsbudsjett, hvor det planlegges hva pengene som kommer inn i kassen skal brukes til?

Videre ser jeg at noen av de folkevalgte er interessert i kjøp av gamle TKE på Lena, for å samle blant annet helsetjenestene der. I Østre Toten har vi fire legesentre, og så langt jeg skjønner fungerer disse helt utmerket, både med hensyn til lokaliteter og service. Jeg sokner selv til Skreia Legesenter, og dette fungerer i hvert fall helt utmerket. Hva vil oppnås med et stort sentralisert legesenter på Lena? Er det noen som tror at kostnader kan reduseres og servicen bedres? Jeg henstiller til kommuneadministrasjonen og de folkevalgte om ikke å røre ved det som fungerer utmerket i kommunen, men heller se på ting som ikke fungerer. I den forbindelse henstiller jeg om at Kapp Bo og Servicesenter bevares som det er i dag, samt at dagens sykehjemsplasser ikke blir redusert!

Kanskje burde det vært sett på muligheten for å øke effektiviteten i administrasjonen på rådhuset i stedet for stadige forslag om kutt i eldreomsorgen?

Til slutt et spørsmål vedrørende skolene i Østre Toten. For noen få år siden ble noen skoler nedlagt og det ble bygd noe nytt. I planene var det forutsatt salg av de gamle skolene. Hvor mye har kommunen fått for de nedlagte skolene i forhold til det som ble forutsatt i kalkylene? Har den sammenslåingen av skoler som har funnet sted gitt den økonomiske gevinsten som vel var forutsatt?

Jeg imøteser svar på dette fra ordfører og/eller rådmann.

Olav Brateng