Men den storstilte vannkraftutbyggingen på 1900-tallet førte til dramatiske landskapsendringer. Nedtapping av magasiner, tørrlegging av elveleier og erosjonskader reduserte mulighetene for friluftsliv, fiske, bading og rekreasjon betraktelig i mange kraftkommuner.

Hensynet til biologisk mangfold, livet i og rundt elvene har måttet vike for et stadig økende kraftbehov. I dag er to tredeler av våre største vassdrag regulert, sju av de ti høyeste fossene er lagt i rør, 21 av de 25 største innsjøene er regulerte og 130 av de 200 største vassdragene utbygd.

Natur- og friluftsorganisasjonene ser ikke på videre utbygging av urørt natur som løsningen på energiutfordringene her i landet. Vi må ta inn over oss det som statsminister Jens Stoltenberg sa i sin nyttårstale i 2001, at «tiden for de store vassdragsutbyggingene er forbi». Etter høstens fylkes- og kommunevalg må det kreves av politikerne at de ser på alternative løsninger i energidebatten.

Det store potensialet ligger i energieffektivisering og produksjon fra fornybare energikilder. Undersøkelser viser at vindkraft, bioenergi, varmepumper og energisparing kan gi mer strøm enn alle våre vernede vassdrag til sammen. Dette er positive tiltak, så lenge det ikke ødelegger vårt unike og uerstattelige naturlandskap og mulighetene for et aktivt friluftsliv.

I dag foreligger det imidlertid planer for vindkraft- og vannkraftutbygging, som vil få svært negative konsekvenser for landskap, biologisk mangfold, dyreliv og ikke minst friluftsliv. Det er all grunn til å se med bekymring på totaleffektene av planlagte inngrep, uten at det sees i en helhetlig sammenheng.

Natur- og friluftsorganisasjonene etterlyser, i tillegg til nasjonale planer, helhetlige regionale planer som styringsdokument for kraftutbygging med betraktninger rundt skadevirkningene for landskapet i området. Forvaltning av flere vann og vassdrag i samme område må vurderes under ett. Det må samtidig stilles moderne miljøkrav når konsesjoner for eldre kraftanlegg skal revideres. Her er blant annet kravet til minstevannstand sommerstid viktig. (Et godt eksempel er Vinstra-vassdraget der et månelandskap preger Bygdin-området i sommermånedene.) Fylkeskommunen som regional planmyndighet har en meget viktig rolle i arbeidet med å få til helhetlige regionale planer som ser ting i sammenheng.

Naturen kan ikke måles i kWh. Vi mener at energioverskuddet til eksport må skaffes ved storsatsing på energiøkonomisering og bedre utnyttelse av eksisterende energiproduksjon. Det må altså fokuseres mer på sparebiten enn forbruksbiten. Det vil bety en enorm bedring av kommunenes og ikke minst landets kraftbalanse, og eliminere behovet for nedbygging av verdifullt natur- og friluftslandskap.

Forum for natur og friluftsliv i Oppland

Ole Morten Fossli koordinator