Viser til "kose"-oppslag i OA angående lystavle for dioksinutslipp. Det ser ut som om en lystavle for dioksiner skulle være redningen for et søppelforbrenningsanlegg. Selvsagt blir dette for dumt. Her kreves det mye mer. Generelt vil jeg si at imøtekommenhet og hyggelige ord fra utbyggere er lite verd for miljøet. Vi må ha garantier på bedre bomiljø, ren luft og rent vann.
For å få miljø- og trivselsforbedring i Hunndalen/Gjøvik kreves en helhetlig handlingsplan for å rettferdiggjøre et eventuelt forbrenningsanlegg. Dette er noe som utbygger ikke er i stand til å gi oss i dag. Utbygger ønsker kun å ta ut det store inntektspotensialet fra renovasjonsavgift og energisalg for så å hoppe bukk over resterende miljøproblem. Dette kan vi ikke akseptere. For å virkelig kalle dette et miljøprosjekt vil jeg stille følgende krav:
1. Miljøriktig avfallspolitikk - følge avfallshierarkiet slik at restavfall til forbrenning reduseres til et minimum.
 • Reduksjon av søppelberget først og fremst med å motvirke søppeløkning.
 • Etablere gjenbruksstasjon.
 • Energigjenvinning kan først aksepteres når restavfallet er nede i et minimum. Materialgjenvinningsgraden for Gjøvik må økes til 80 prosent.
 • Forbrenning av gjenvinnbart materiale medfører forbruk av nye råvarer, derfor må mest mulig av materialene resirkuleres.
 • Stans på direkte deponi og deponiutslipp
 • Bevisstgjøring hos barn, ungdom og voksne i miljø og søppelproblematikken.
  2. Maksimal energiutnytting - en kan ikke bygge anlegg bare for å bli kvitt søpla.
 • Gjenvinning av energi som blåses over tak fra bedrifter.
 • En må utvikle vannbåren infrastruktur også for lokalbefolkning i området.
 • Alle må tilbys gjenvunnet energi til akseptabel pris.
 • Nopo bør ikke bygge anlegg basert på fossilt brennstoff på Mjøsstranda
  3. Helsegaranti - barn og foreldre skal føle seg trygge, en må derfor garantere for folks helse.
 • Total reduksjon av dioksinutslipp i Hunndalen/Gjøvik
 • Automatisk avstenging ved utslippsfare.
 • Kontroll av alt søppel inn.
 • Kontinuerlige målinger av alle viktige parametre.
 • En må forplikte seg til å ta i bruk og ny teknologi som stadig forbedrer anlegget.
  4. Informasjonsplikt - utbygger må garantere lave utslippstall også etter at anlegget blir eldre.
 • Åpenhet og uavhengige undersøkelser basert på ny viten.
 • Resultater må gjøres lett tilgjengelige for alle.
  5. Nærmiljø i Hunndalen - luftkvalitet, bokvalitet og trivsel i Hunndalen må forbedres med redusert utslippsbelastning i området.
 • Storstilt opprydding av søppelområdet (utseende,
  fugler/parasitter/avgassing/kjemiske reaksjoner/ avrenning etc.)
 • Dokumentert forbedring av luftkvalitet
 • Utvikling av friluftsområder.
 • Nye arbeidsplasser med miljøbevisst arbeidskraft.
 • Søppeltransport må baseres på hydrogen/ny drivstoffteknologi for å minske utslipp
 • Eliminering av lukt og støy i området
  6. Alternativ Energi - Mjøskraft må sette i gang en storstilt satsning på alternativ energi som medfører miljøforbedring.
  7. Bioanlegg - brorparten av forbrenningsmassen må være biomasse, det må
  også legges opp til en overgang til rent bioanlegg.
  Utbyggere vil gjerne profilere seg som miljøorienterte, men det er selvsagt økonomien som er drivkraften. Derfor må utbygger forplikte seg til en total handlingsplan sammen med GLT, kommune og andre aktører.
  Jeg vil gjerne utfordre både ordfører og politikere til å gjøre Gjøvik til en foregangsby innen miljø og trivsel. Spesielt trenger vi satsing på
  alternativ energi og miljøarbeid for barn og voksne. Søppelreduksjon og redusert forbruk av klodens ressurser er sentralt for å få en bærekraftig utvikling.