I tillegg står gaupa på Bernkonvensjonens liste III.

Og den er oppført i vedlegg II i konvensjonen om internasjonal handel med truede dyre- og plantearter (CITES).

Til tross for ny kunnskap om artens biologi, blant annet vandringsavstander, spredning og territoriestørrelser, gis det årlig høye fellingskvoter i de fleste av landets fylker.

Denne kvotejakten har foregått siden 1994, og uttaket i de etterfølgende år har vært så omfattende i deler av landet at lokale ynglebestander er blitt helt eller delvis utryddet.

Til tross for at vår gaupebestand ikke har økt spesielt mye i antall de siste årene (offisielle tall) har forvaltningsmyndighetene stadig flyttet arten nedover på truethetskategoriene på den norske rødlisten.

Hovedårsaken til at gaupa de siste tiårene har vært og fortsatt er en truet art i Norge, er for hardt jaktpress.

Derfor reagerer Gran og Lunner Naturvernforbund på fastsetting av kvote på hele ti dyr i Oppland (fire på Hadeland).

Vi mener at dette ikke handler om forvaltning, men om politikk, og ønsker derfor at dette tas opp til ny vurdering av våre folkevalgte.

Elin Håkonsløkken, Gran og Lunner Naturvernforbund