Det er forskjell på å utvikle seg og tenke nytt, enn når målet bare er å spare penger. I tillegg har valgmulighetene vært små, da det nesten bare har vært det offentlige å velge imellom. Ved å slippe til private aktører vil dette gi en større valgmulighet for oss som helsearbeidere.

Ett eksempel: De som jobber innen faget «røntgen». Før var det avdelingen på sykehuset som var den eneste valgmuligheten. Etter at Sentrum Røntgeninstitutt ble etablert, har dette skapt flere valgmuligheter for arbeidstakere, og ikke minst for pasientene. Nå er ventetidene betraktelig redusert i forhold til i gamle dager.

I gamle dager, for ca. 15 år siden, hadde vi aldershjemsplasser. Dette var for eldre pasienter som slet med engstelse, isolasjon og ensomhet. Dette er for lengst borte. Nå har man flaks om man får plass til tross for at man er helt 100 prosent pleietrengende!

I psykiatrien er behandlingsplassene blitt redusert fra 18.000 til 5000 siden 1960.

Dette til tross for at flere og flere sliter psykisk. Og selvsagt fører dette til store utfordringer både for samfunnet og for den enkelte pasient.

Petershagen var en institusjon som var sårt trengt, men dessverre nedlagt. Er Feiring klinikken den neste som blir nedlagt?

På mine eldre dager ønsker jeg å bestemme selv hvor jeg skal bo, og hvem som skal være min tjenesteyter.

Frp vil i forhold til eldreomsorgen:

bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge slik at de som har behov, får plass

la staten overta ansvaret for å finansiere eldreomsorgen, og gi private omsorgsaktører mulighet til å konkurrere med offentlige tilbud om å gi pleietrengende det beste tilbudet

at kommunene skal ha ansvar for tilretteleggingen av eldreomsorgen når staten overtar finansieringsansvaret

innføre et moderne aldershjemstilbud; Omsorg+

innføre fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleien, slik at de eldre kan velge hvilken tjenesteyter de ønsker og velge bort tjenesteytere de er misfornøyde med

utarbeide juridiske rettigheter for dem som har behov for å motta pleie- og omsorgstjenester

gjennomgå lønns- og arbeidsbetingelsene med sikte på å gjøre det mer attraktivt å jobbe i pleie- og omsorgssektoren

Frp vil i forhold til psykiatrien:

at psykiatrien skal finansieres gjennom stykkpris

at private tjenesteytere skal likebehandles med de offentlige leverandørene

at kapasitet på psykiatriske døgnbehandlingsplasser blir tilpasset behovet

styrke barne- og ungdomspsykiatrien

For dem som ønsker å fortsette denne utviklingen som har vært de siste 20 år, fortsett å stemme på de rødgrønne. Ønsker du en forandring, stem Frp!

Bente Rognstad,

Vestre Toten Frp