Dette tilbudet har dessverre blitt gradvis borte. I 2011 sendte Oppland krets av Norges Kvinne- og familieforbund en forespørsel til alle de 26 kommunene i Oppland om hvordan husmorvikarordningen var i kommunen. Av de 17 som svarte var det ingen som hadde husmorvikar. Noen svarte at hjemmehjelp ble benyttet. Vi mener at når lengre tids sykdom opptrer i familien må kommunen ha et omsorgstilbud til barnefamiliene. Dette blir stadig viktigere i dagens samfunn, med lite familie- eller sosialt nettverk for mange familier.

Gjeninnføring av husmorvikarordningen i en endret form er en løsning. Behov som må dekkes er bl.a. å få barn opp og til barnehage/skole, og at noen er til stede ved hjemkomst, lager mat, vasker tøy etc. Dette går langt utover dagens hjemmehjelpsordninger med hjemmehjelp på timebasis.

Norges Kvinne- og familieforbund vil at; Kommunene må sørge for å ha en beredskap når foreldrene blir syke og ikke kan ivareta omsorgen for barnet over en kortere eller lengre periode. Husmorvikartilbudet må finnes i alle kommuner, og må gjøres kjent for brukerne i kommunens informasjonsmateriell. Egenandel på husmorvikartjenesten må innlemmes i ordningen for egenandelstak 2.

Wenche Rolstad

1. Vara sentralstyret Norges Kvinne- og familieforbund