Det er også godt for helsebudsjettet i kommunen og for statsbudsjettet. Dette er fakta hentet fra statistikker.

Men lørdag 10. mai 2014 leste jeg et innlegg skrevet av to personer fra fylkesmann i Oppland. Den ene var Jørn Karlsen. Hans tittel er fagdirektør klima. Påstanden i det han skriver er at fysisk aktivitet er godt for klima. Hans argumenter er: Hvis 100.000 nordmenn(!) går på korte turer framfor å kjøre bil vil det til sammen redusere «klimagassutslippene» med 24 000 tonn. Klimagass er vanligvis en erstatningsbetegnelse på drivhusgass. Drivhusgasser er for det meste vanndamp (95-97 prosent), resten er Co2 (2 prosent), ozon, lystgass, metan og KFK. Jeg antar Karlsen ikke har regnet med annet enn Co2, altså 2 prosent av klimagassene. Påstanden er at disse 100.000 nordmenn ved å gå istedenfor å kjøre bil reduserer utslippene med 24 000 tonn, da altså antatt Co2. Karlsen utvider deretter påstanden: Hvis 500.000 nordmenn syklet framfor å kjøre bil til jobb i 100 dager ville det bidra til 150.000 tonn reduserte «klimagassutslipp» (antatt co2-utslipp).

Men stemmer det? Vel; hvis vi tar utgangspunkt i min bil, en ganske miljøvennlig dieselbil som slipper ut (Co2) 133 gram/km. På 15 km (tur/retur) slipper den ut 1995 gram, eller 1,995 kilo, eller 0,001995 tonn. Hvis de andre 500.000 er som meg slipper de altså ut 0,001995 ganger 500 000 (ganger 100 dager) som er 99.750 tonn. Karlsen regner altså med betydelig mer Co2-utslipp enn fra min dieseldrevne 2-liter eller at folk vil sykle betydelig lenger enn 7,5 km til og fra jobb. Vel, jeg tror ikke helt på det. 99.750 tonn stemmer langt bedre enn 150.000 tonn.

Før vi ser på hvor mye 99.750 tonn CO2 er i klimasammenheng kan vi se på hvor mye det er i energisammenheng. Hvis 500.000 nordmenn skal sykle framfor å kjøre bil vil det øke energibehovet/forbruket. 310 kcal/t ved rolig sykling. La oss anta at det er snakk om rolig sykling til og fra jobb, og at de i snitt bruker 60 min samlet til/fra, og bor ca. 7,5 km fra jobben (som jeg la inn i beregningen av forbruket fra bilen). Syklingen øker behovet for energi med ca. 310 kcal/dag pr. pers.

Tapet av energi kan f.eks. dekkes inn ved å spise 250 gram kjøtt (ytrefilet) i snitt pr. dag (250 gram utgjør ca. 275 Kcal). 1 kg kjøtt bidrar til 22,3 kg Co2-utslipp, så 250 gram kjøtt bidrar da til 5,575 kg, dvs. 278.750 tonn når vi tar med alle 500.000 nordmennene i 100 dager. Det er langt mer enn det bilen slipper ut av Co2!

Men det er lite sannsynlig at det vil skje. Kanskje halvparten av energibehovet dekkes ved kjøtt? Vi er i så fall på 139.375 tonn. Det de 500.000 nordmennene mangler av energipåfyll kan vi håpe de spiser slik at C02-utslipp ikke skjer. Det er ikke mulig, men for regnestykket sin del kan vi la det ligge.

150.000 tonn redusert Co2-utslipp har da først blitt rettet til 99.750 tonn, og deretter videre til minus 39.625 tonn! Med andre ord slipper vi ut betydelig mindre CO2 ved å kjøre til jobben enn ved å sykle. Paradokset er altså at den økte innsatsen fra 500.000 nordmenn i 100 dager ga dårligere resultat for klima (hvis en vil beregne klima på denne måten) enn hvis de ikke hadde anstrengt seg.

I 2012 slapp norske bilister ut ca. 2.767.123 tonn på 100 dager. Hvis vi ikke tar med energiregnskapet vil det reduserte utslippet fra bilene fra 500.000 nordmenn i 100 dager utgjøre ca. 3,6 prosent av det norske utslippet fra veitrafikken (2012-tall).

Ser vi på den samlede norske menneskelige utslipp av CO2 i 2012 er prosenten 0,19. Siden vi vet at klima ikke er et lokalt eller nasjonalt problem, men et globalt fenomen kan vi for moro skyld se på prosenten av det samlede menneskelige utslipp av CO2; 0,0005 prosent. Vi kan jo også ta med størrelsen på hvor mye CO2 som finnes i atmosfæren: 2.300.000.000.000 tonn. Sånn bare for å se størrelser i sammenheng. Husk at dette altså er ca. 2 prosent av atmosfæriske klimagasser.

Spørsmålet står da igjen: Vil 500.000 nordmenns aktive sykling til og fra jobb i 100 dager være godt for klima? Svaret bør være at bidraget er svært lite, uansett om det er et bidrag til økt CO2-utslipp eller redusert. Så lite at det ikke vil ha noen betydning på CO2-nivået i atmosfæren. Du bør fremdeles sykle til jobben om du kan. Men gjør det ikke for klima; gjør det for deg selv og din egen helse!

Jøran Ødegaard

Fylkestingsrepresentant, Oppland FrP