Design og Håndverk ved Lena Videregående skole

Artikkelen er over 5 år gammel

Ser vi konturene av den nye Oppland kommune i Fylkesopplæringsjefens dimensjoneringsvedtak fra november 2014? Tanken om nærskolen virker forlatt. Det blir det samme om man bor på Lena eller Jevnaker så lenge skoletilbudet finnes på Lillehammer eller andre skoler i Oppland.

DEL

Fylksopplæringssjefen svarer en forelder vedrørende nedlegging av DH vg 2 og 3 på Lena/Valle vgs i OA 17. januar. I svaret kan det det virke som om Fylkesopplæringssjefen ikke ser noen problemer med at dette tilbudet kuttes uten forvarsel, etter vg 1 på Lena/Valle. Vedtaket gjelder flere skoler og tilbud enn det som nevnes her. Utdanningsforbundet har protestert kraftig på dette vedtaket fra Fylkesopplæringssjefen.

Samfunnsmandatet er nedtonet i Fylkesopplæringsjefens svar. Her går det mer på næringslivets behov og bærekraftige elevgrupper. Skolen må være i takt med næringslivet, men det er ikke hele oppdraget. Den enkelte elevs behov må også ivaretas. Vi snakker om elever ned til 15-16 år som nå vil måtte reise langt eller bo på hybel. Vi snakker om elever med vidt forskjellige forutsetninger som har krav på tilpasset opplæring. Vedtaket påvirker også for eksempel elever fra Hadeland når vg 2 og 3 flyttes til Lillehammer, disse får enda lengre reiseveg. Utdanningsforbundet kan ikke se at elevers behov er utredet i særlig grad hverken i vedtaket eller svaret til vedkommende forelder. For eksempel nevnes omvalg som en mulighet. Foreligger det oversikt over hvor mange av disse elevene som har flere omvalg igjen?

Foreldremedvirkning etterlyses i innlegget fra Lena/Valle. Etter paragraf 11.5 i Opplæringsloven skal det: «Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval med representantar for dei tilsette og fylkeskommunen og to representantar valde av elevrådet. Rektor ved skolen skal vere representant for fylkeskommunen.» Utdanningsforbundet kan ikke se at fylkesopplæringssjefen gjør rede for behandling av denne saken i skoleutvalget. Utdanningsforbundet er heller ikke kjent med at det foreligger slike utvalg ved de videregående skolene i Oppland. Er brukermedvirkning valgfritt?

Robuste grupper er et annet argument for vedtaket. Antall elever pr lærerårsverk er 10,2 i Oppland for 2013. Landsnittet er 8,9. Dette tallet sier hvor store elevgruppene er i Oppland. Hvor store elevgrupper vil fylkesopplæringsjefen egentlig ha? Det er et faktum at videregående skoler i Oppland driver meget effektivt, økonomisk innsparing kan ikke være grunnlag for et så brått og radikalt nedimensjoneringsvedtak som Fylkessopplæringssjefen gjorde i november.

Yrkesfagene er utsatt for vedvarende omorganisering og endring i Oppland. Næringslivets behov og statistikk ser ut til være viktigere enn de unges behov og skolens mandat. Dette vedtaket får store følger for elevene som rammes av det. At fylkeskommunen ikke ser seg tjent med en overgangsordning er underlig. Elever og foreldre må også ha rett til forutsigbarhet når de har valgt yrkesfaglig utdanning. På sikt kan resultatet bli at enda flere søker studieforberedende fordi dette er tryggere og tilbys for det meste på nærskolen.

I det nye Oppland kommune kan det bli langt til nærskolen med tilbud som passer de fleste elever.

For Utdanningsforbundet Oppland.

Terje Lerberg, nestleder.

Marit Juvem hovedtillitsvalgt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken