Næringslivet, politikere og fagorganisasjoner i Innlandet er bekymret for framtidig rekruttering til realfagene og teknologiyrkene.

«Norsk skole har et realfagsproblem. De trenger et løft ved at kommunene tar et helhetlig og strategisk ansvar for barn og unges læring i realfag fra barnehage til fullført grunnskole,» er sitat i debattinnlegg fra Katarina Nordtun Ruud og Gro Elisabeth Bråten i Hamar Høyre til Hamar Arbeiderblad. De ønsker at kommunen skal bli en realfagskommune.

«Vi i NHO Innlandet støtter dette innspillet og anbefaler derfor kommunene i hele Innlandet å søke om å bli realfagskommuner.

Kunnskapsdepartementet har satt av 20 millioner kroner til ordningen med realfagskommuner i 2015 og 20–35 kommuner skal velges ut etter søknad. En forutsetning for å bli realfagskommune er at kommunen forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Det økonomiske tilskuddet skal kommunen bruke til å etablere lokale lærende nettverk og til å finansiere lærernes deltakelse i nettverkene. Flere kommuner kan samarbeide om å være realfagskommuner og opprette felles faglige nettverk. Som aktuell realfagskommune må skoleeier bl.a. utarbeide strategi og mål for arbeidet med realfag i kommunen.

Kompetansebarometeret viser at mange av medlemsbedriftene har et stort behov for realfagskompetent arbeidskraft i framtida. Medarbeidernes kompetanse er avgjørende for bedriftenes verdiskaping. I dag sier én av fem virksomheter i privat sektor at de har måttet utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter som følge av mangel på kompetanse.

Kompetanse tilegnes gjennom arbeid, men grunnlaget skal legges i skolen og utdanningsinstitusjonene. Skal vi klare å skape de verdiene som finansierer vår velferd, må ambisjonene være høye. Skal vi skape de arbeidsplassene vi trenger, må vi samarbeide!

Og samarbeid er et stikkord her, – samarbeid for synliggjøring av den teorien som elevene møter i realfagene i klasserommet og den virkeligheten som de møter ute i arbeidslivet. Erfaringer viser at dette gir positive opplevelser og er viktig for å vekke interesse for realfagene i grunnskolen og rekrutteringen til disse fagene i videregående skole og på høgskole.

Bedrifter vekker interessen for realfagene hos barn og unge. En rekke skoler og bedrifter engasjerer seg i den landsdekkende satsingen på realfagene i grunnskole og videregående skole gjennom det såkalte Lektor 2-programmet.

I Innlandet gjelder dette 16 skoler og ca. 40 virksomheter. Vitensenteret Innlandet er en av dem. Dette læringsmiljøet framstår som en spennende arena for barn og unge i både grunnskole og videregående skole innen realfagene. NHO Innlandet anbefaler skolene og kommunene å oppsøke Vitensenteret for et samarbeid.

Lektor 2-programmet er forankret i Kunnskapsdepartementets satsing på realfagene i grunnskole og videregående skole. Hensikten er å gi økt læringsutbytte, stimulere elevenes interesse for matematikk, natur- og teknologifagene. Gjennom øvelser og koplinger mellom teori og praksis vil aktiviteter og tiltak gi økt forståelse for bruken av fagene i arbeidslivet. Målet for dette programmet er å bidra til økt rekruttering til realfag og utvikle relasjonene mellom skole og arbeidsliv.

Via sine ungdomsskoler som deltar i Lektor 2-prosjekter, er mange kommuner som skoleeiere engasjert i dette arbeidet. Utdanningsdirektoratet lyser nå ut midler for ytterligere å styrke dette arbeidet og inviterer til etablering av realfagskommuner.

Dette kan være en flott måte å forankre opp på skoleeiernivå den innsatsen skolen allerede gjør gjennom Lektor 2-ordningen og samtidig nå ut til andre skoler i kommunen. Utdanningsdirektoratet omtaler Lektor 2 som et innsatsområde i kommunen som styrker realfagene og som skolen og kommunen eventuelt kan bygge videre på i dette prosjektet «Realfagskommuner».

Realfagstrategien « Realfag for framtida 2010- 2014» avsluttes i inneværende skoleår, men innsatsen for rekruttering til realfagene fortsetter med ekstra løft og ekstra ressurser til dette formålet.

Prosjekt «Realfagskommuner» er nå ett av tiltakene. Erfaringer viser at læreren er den viktigste faktoren for kvalitet i skolen. Tidlig innsats og flinke lærere er de viktigste faktorene for å skape interesse for disse såkalte MNT-fagene, matematikk, natur- og teknologifag i skolen. Da ressurser i realfagskommunene skal benyttes til etablering av lokale, lærende nettverk oppfordrer NHO kommunene i Innlandet innen 1. mars 2015 å søke midler fra Utdanningsdirektoratet og bli blant utvalgte realfagskommuner.

Teknologikompetanse blir viktigere og viktigere i framtidas arbeidsliv. Med flere realfagskommuner i Innlandet kan vi sammen ta grep for å bli en framtidsrettet region der ungdom vil bosette seg.

Ingunn Hermansen

Rådgiver NHO Innlandet