Behold det distriktspsykiatriske tilbudet i Valdres!

Artikkelen er over 8 år gammel

I forkant av styremøte i Sykehuset Innlandet er Oppland Senterparti bekymret for framtida til DPS i Aurdal.

DEL

Det legges opp til en reduksjon av tilbudet slik at en bare sitter igjen med 10 sengeplasser.

Dette skjer rett før Samhandlingsreformen skal tre i kraft, og hvor mye av føringen er at en skal:

-Sikre god dekning av lokalbaserte spesialisthelsetjenester i alle sykehusområder.

-Desentralisere det som kan desentraliseres, og sentralisere det som bør sentraliseres.

-Redusere ventetid på behandling.

-Sikre at fristbrudd ikke forekommer.

I de overordna føringene fra Helse Sør Øst står det: «Psykisk helsevern skal styrkes i tråd med opptrappingsplanens mål og intensjoner». ?.», og Distriktspsykiatriske sentra (DPS) skal utvikles til robuste faglige enheter».

Vi har problemer med å se at en slik disposisjon er i tråd med dette og med intensjonene i Samhandlingsreformen. Fra tidligere har vi erfaringer med at når antall sengeplasser blir for lite og det skapes usikkerhet om en institusjons framtid ødelegges fagmiljøet ganske raskt.

For Valdresregionen er det viktig å ta vare på et slikt fagmiljø, og heller styrke enn redusere tilbudet til denne pasientgruppa.

Oppland Senterparti ber Sykehuset Innlandet om å opprettholde en sterk og levedyktig enhet i Aurdal, hvor de 18 sengeplassene som er igjen bør være et minimumsantall plasser.

For fylkesstyret i Oppland Senterparti,

Ragnar Imset

Artikkeltags