SVs mål er å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene i norsk natur. Samtidig er det viktig at miljøvennlig kjøtt- og melkeproduksjon basert på utmarksbeite opprettholdes. Myndighetene, i samarbeid med næringen, har ansvaret for å sikre at denne kombinasjonen kan være mulig. SV, som en del av et bredt politisk flertall vedtok i 2004 Stortingets rovdyrforlik, med målet om å sikre både rovviltbestandene og dyr på utmarksbeite. En viktig del av vedtaket sier: «Ordningen skal innrettes slik at en betydelig del av erstatningene gis som forhåndsutbetaling som insentiv til iverksettelse av forebyggende tiltak, men det skal fortsatt gis skjønnsmessig erstatning for udokumentert tap».

Regjeringens Soria Moria-erklæring sier om rovdyrforvaltning at forliket i Stortinget om rovviltpolitikken i 2004 legges til grunn, og følges opp på alle nivå. Norge skal ha levedyktige bestander av ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn, og det skal jobbes aktivt med konfliktdempende tiltak innsatsen for forebyggende tiltak mot rovviltskade økes betydelig, også økonomisk.

SVs Miljøvernminister Erik Solheim har tatt initiativ til en mer bærekraftig rovdyrforvaltning med gjennomføring av Stortingets rovdyrforlik med målsetting om styrking av forebyggende tiltak med forhåndsutbetalinger i områder der rovdyrtrykket er størst. Dette vil i større grad enn i dag kunne stimulere dyreeiere til tapsforebyggende tiltak.

Dette er en modell som vil gi mindre byråkrati og kan bidra til å dempe konflikten mellom beitedyr og rovdyr. Modellen vil gi dyreeierne forhåndsutbetalt erstatning basert på historisk tap og kjent rovdyrtrykk i beiteområdene.

I Sverige har denne ordningen vært praktisert over flere år, med gode resultater, samtidig som dyreeierne generelt har gitt erstatningsordningen gode tilbakemeldinger. SV mener styrking av forebyggende tiltak for å redusere det generelle tapet av beitedyr er av avgjørende betydning.