Fagfolk overkjøres i store spørsmål om framtidas sykehuskart, blant annet i Gaustad-saken i Oslo. Ullevål skal nedlegges, og det skal bygges et rådyrt gigantsykehus på Gaustad, noe som vil påvirke helsetilbudet til halve Norges befolkning. Et samlet fagmiljø advarer mot denne løsningen, men snakker for døve ører. Stortinget bør ikke innvilge lån til en slik enorm investering. Mønsteret er, at jo større sykehusenheter det er, desto lavere er andelen medisinsk kompetanse, og dette er heller ikke kostnadseffektivt.

Helsetjenesten skal sikre god helse for hele befolkningen, uavhengig av lommebok og geografi. Skal dette målet nås, må debatten tas til et nytt nivå. Sykehusene må ikke styres etter en holdning om mistillit. De som vet hvor skoen trykker, må bli hørt, og helseforetaksmodellen må avvikles.

Overskudd og underskudd i sykehusene må ut som begreper, og uverdig konkurranse mellom sykehusene må opphøre! Vi kan ikke ha et system som er slik som dette. Alle må vel se at det er en fullstendig feil styringsmodell.

Vi har et skakk-kjørt helsevesen, hvor det er økonomi- og administrasjonsfagene som bestemmer, med «kreftsvulsten» helseforetaksmodellen som overordnet.

Mor Theresa holdt verdens korteste og mest virkningsfulle tale til 100 businessledere: Hun gikk fram og fremførte 2 setninger:

«Do you know your people?»

«Do you love your people?»

Så satte hun seg.

Hva ville helsetoppene i Norge ha svart på dette?