I Innlandet brukes nesten 40 milliarder kronene på offentlige anskaffelser. Bidrar dette til næringsvekst og innovasjon? Bidrar dette til det grønne skiftet i stor nok grad? I beste fall – kanskje! Disse midlene kan brukes langt mer målrettet for å skape grønnere og mer innovative løsninger – og nye jobber og flere bedrifter. Men da må det stilles større krav til innovasjon i forbindelse med de offentlige anskaffelsene. Og til lederne.

I helsevesenet vet vi at færre hender skal utføre omsorg som blir mer og mer kompleks. Oppfølging av syke hjemmeboende pasienter er ressurskrevende for kommunene. Innlandet mangler cirka 1200 helsearbeidere.

I Innlandets kommunalt eide vann- og avløpsanleggene er det et investeringsbehov på nærmere 30 milliarder kroner.

Transport står for 39 prosent av klimagassutslipp.

Det sier seg selv at vi ikke kan fortsette som før. Uten innovasjon løser vi ikke de store samfunnsutfordringene. Det gjelder verken eldrebølgen(e) eller utenforskap, verken infrastruktur eller det grønne skiftet. Men nye og innovative løsninger kommer ikke av seg selv.

Flere og flere kommuner går sammen om å etterspørre nye og bedre løsninger i leverandørmarkedet. Flere innlandskommuner var representert da 29 kommuner i Østlandsregionen etterspurte løsninger for å redusere feilmedisinering og å gjøre hjemmeboende pasienter mer selvhjulpne. Effektanalysen av fellesanskaffelsen viser en mulig innsparingsgevinst på flere hundre millioner kroner, over en fireårsperiode, dersom alle norske kommuner og sykehus tar løsningene i bruk.

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen gjør innkjøp for over 1,2 milliarder kroner per år. Gjennom prosjektet «Mer klimavennlige innkjøp i Kongsvingerregionen», har leverandørene utviklet et verktøy som gir oversikt over klimabelastningen av de faktiske innkjøpene som gjøres. Potensialet ligger i kunnskap om hvilke innkjøpskategorier/avtaler det er størst klimabelastning, og redusere denne.

På landsbasis er flere hundre løsninger utviklet gjennom innovative anskaffelser. Dette er løsninger som tilfredsstiller kommunale-, så vel som samfunnsbehov, for framtiden.

Når regjeringen skal vurdere endringer i anskaffelsesregelverket, med mål om å styrke bruken av offentlige anskaffelser i det grønne skiftet, da hører innovasjon og innovative anskaffelser naturlig med.

Det brukes store summer på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Dette er bra for oss innbyggere, og viktig for å nå bærekraftsmålene. Samtidig ligger det et stort ubenyttet potensial for næringsutvikling gjennom skalering av allerede utviklede løsninger.

Å etterspørre innovasjon, og hverdagsforbedringer, fordrer modige og visjonære politikere og ledere, som legger til rette for gjennomføring av innovasjonsprosesser sammen med et kompetent norsk næringsliv.

Ved strategisk bruk av innovativ anskaffelsesmetodikk kan bærekraftige løsninger utvikles, og næringsvekst kan skapes. Ta tak i næringsmulighetene i Innlandet og bruk innovativ anskaffelsesmetodikk til å løse våre samfunnsproblem.