Fylkesvegene som er godkjent for 24 meter lange tømmervogntog, må også åpnes for modulvogntog. Vi håper fylkeskommunen åpner opp flere strekninger i Innlandet for modulvogntog. Et viktig tiltak for miljø og arbeidsplasser.

En rekke riksveier åpnet i fjor opp for bruk av modulvogntog. Dette gjelder veistrekninger der det allerede er åpnet opp for tømmervogntog på 24 meter. Samtidig får fylkene og kommunene ansvaret for å bestemme hvilke slike strekninger på fylkes- og kommunale veier som skal åpnes for modulvogntog.

Fylkesvegene som er godkjent for 24 meter lange tømmervogntog, må også åpnes for modulvogntog. Det er minimale tekniske forskjeller på disse vogntogene, men to vogntog på 25 meter kan erstatte tre tradisjonelle vogntog med maksimal lengde på 19,5 meter.

Det vil føre til økt trafikksikkerhet og lavere klimautslipp. Vi kan like gjerne kalle modulvogntogene for miljøvogntog. Det er viktig for konkurranseevnen til bedriftene i Innlandet at de slipper til på flest mulig veger. Vi er et stort fylke i areal med mange bedrifter i utkantene. Billigere transport kan være avgjørende for å sikre arbeidsplassene.

Vi ønsker å optimalisere næringstransporten i hele Innlandet. Det gir bedre muligheter for kostnadseffektiv transport for bedriftene, og det er bra for miljøet. Vi får en rimeligere og tryggere transport, men også færre vogntog på veiene som vil spare miljøet. I stedet for å kjøre tre trailer turer kan man kjøre to turer med større modulvogntog.

Vegdirektoratet justerer veilistene to ganger i året etter innspill fylkeskommuner og kommuner, for vegene de eier. (1. april og 1. oktober). Modulvogntog har vært tillatt i Norge siden 2008, først som en prøveordning, og fra 2014 på permanent basis, men det i liten grad vært lov til å bruke «miljøvogntogene» på fylkesvegene. Fra 21. desember 2020 fikk de lengste vogntogene tillatelse til å bruke mesteparten av riksvegene som er tillatt for 24 meter lange tømmervogntog. Lokale vegeiere skulle vurdere sine veger. I Innlandet ble 330 kilometer med fylkesveger åpnet, hovedsakelig etter innspill fra skog- og treindustrien. Men Innlandet har også mye annen næring som ikke kan benytte modulvogntogene. For denne delen av næringslivet, vil det bety mye om langt flere veger åpnes.