Gå til sidens hovedinnhold

Landbruket må få forutsigbare og levelige rammebetingelser!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Målene med landbrukspolitikken er matvaresikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk, herunder kulturlandskap, miljø- og klimahensyn. Dette er fellesgoder som landets bønder i dag leverer mot svært lav økonomisk godtgjøring, dersom en skal dekke inn alle kostnadsøkninger og investeringsbehov. Et rimelig krav må være å gi bonden en anstendig inntekt etter at alle reelle kostnader og forrentning av egenkapital er fratrukket.

Vi lever i en svært usikker verden der tilgang på trygg mat bør være en viktig forsikring. Det må derfor føres en landbrukspolitikk som gir størst mulig selvforsyningsgrad, gitt vårt ressursgrunnlag. Samtidig må kunnskap og kompetanse om landbruk holdes i hevd, utvikles og overføres til nye generasjoner. Gjennomsnittsbonden er i dag 54 år gammel. Rekruttering trengs, men da må også de unge gis framtidstro til å satse på ei næring hvor det gis noenlunde forutsigbarhet og levelige rammebetingelser.

I Innlandet er det i år over 200 søkere til våre 4 Naturbruksskoler, mot 170 søkere i 2019. I tillegg kommer elever som benytter seg av andre tilbud som Voksenagronom og agroteknikk ved Fagskolen i Innlandet. Utdanningsinstitusjoner i fylkeskommune og stat gir alt fra grunnleggende til høyere utdanning for både landbruksnæringa og hele den naturbaserte grønne verdikjeden. Men den økte interessen for landbruksutdanning kan fort snus dersom næringa ikke innfrir økonomisk, og en nedadgående trend for jordbruket kan fort få konsekvenser videre i verdikjeden.

Verdiskapingspotensialet innenfor bioøkonomi nevnes i utallige strategiplaner og festtaler, men da må også primærproduksjonsleddet ivaretas! Landbruket gir dessuten store ringvirkninger til øvrige næringer og i mange bygdesamfunn er landbruket og kulturlandskapet bunnplanken for svært mye næringsliv. Satsing på landbruket er derfor god nasjonaløkonomi og sikring av verdifulle fellesgoder, både for nåværende og kommende generasjoner! #Bondeopprøret kom absolutt ikke for tidlig og er et nødvendig varsko til styrende myndigheter! Gi bonden mulighet til et anstendig levebrød!

Kommentarer til denne saken