Det framgår av en nyhetsmelding fra Fylkesmannen i Oppland.

Som omtalt i OA har Miljødirektoratet nylig fastsatt satser for kompensasjonen. Støtten gjelder kostnader knyttet til å ha dyr på hjemmebeite – ikke erstatning for tapte dyr.

– Det er en egen ordning, påpeker Fylkesmannen.

Bønder som har hatt kostnader utover det som inngår i ordinær beregning, har anledning til å søke dekning av særlige utgifter. Dokumentasjon må følge søknaden.

Bistår med utfylling

– Vi gjør oppmerksom på at selv om bruker har vært med på kartlegging av utgifter knyttet til ulven på Toten og Hadeland tidligere i høst, må det likevel sendes inn en individuell søknad, heter det i nyhetsmeldingen.

Søknadene sendes Fylkesmannen i e-post eller brevpost. Søknadsskjema er også å finne på landbrukskontorene i de aktuelle kommunene.

– Landbrukskontorene vil være behjelpelige med utfylling, bemerker Fylkesmannen.

Kostet ni mill.

Over 300 sauer og lam ble tatt av ei ulvetispe som herjet på Toten, Hadeland og i Hurdal i sommer. 7. august ble ulven felt på Totenåsen etter to måneders kontinuerlige skadefellingsforsøk.

Foreløpige beregninger fra Fylkesmannen viser at ulven kostet Oppland fylke minst ni millioner kroner.

Ordførerne i de ti berørte kommunene sendte for en tid tilbake en felles henvendelse til landbruksdepartementet og miljøverndepartementet, der de ber om at det innføres stående fellingstillatelse for ulv i beiteprioriterte områder. Det vil si at ulv i denne regionen heretter skal tillates skutt umiddelbart.

Gjorde inntrykk

Ordførerne i Gran, Lunner, Jevnaker, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land Gjøvik, Eidsvoll og Hurdal representerer kommuner med til sammen 40.000 sauer på utmarksbeite hvert år.

Det var Østre Toten kommune som tok initiativet til det felles oppropet.

– Sommerens hendelser satte oss i en ekstrem situasjon. For min kommune var det første gangen vi ble berørt av noe slikt, og saken gjorde et veldig stort inntrykk på meg. Jeg var selv med lokal beitenæring ut på søk, sa ordfører Guri Bråthen i en kommentar til Oppland Arbeiderblad.