Kunnskapsdepartementet har kommet til at det ikke godkjennes etablering av ungdomstrinn ved Land Montessori-skole. Utdanningsdirektoratets godkjenning fra 28. januar blir dermed omgjort, og kommunens klage på vedtaket er tatt til følge.

– Tok ikke hensyn

Det var etter en langvarig søknadsprosess den private skolen i starten av februar i år fikk tillatelse fra Utdanningsdirektoratet til å utvide skoletilbudet til også å inkludere ungdomsskole.

– Søknadsprosessen startet for halvannet år siden, så dette er noe vi har ønsket oss lenge, og like før vinterferien vedtok styret å sette i gang med utvidelsen, uttalte daglig leder Unn Silje Brattsveen på Land Montessori til OA i mars.

Land Montessori ligger i Landåsbygda i Søndre Land, men har elever både fra Nordre Land og Gjøvik i tillegg til fra vertskommunen. I 12 år har de drevet barneskole.

Kommunen klaget

Søndre Land kommune klaget på Utdannignsdirektoratets godkjenning, som nå er tatt til følge av Kunnskapsdepartementet.

Departementet skriver i sin begrunnelse at de i den skjønnsmessige vurderingen har kommet til en annen konklusjon enn direktoratet. De har merket seg at kommunestyret i Søndre Land med stort flertall gikk mot søknaden om etablering. Kommunestyrets vedtak var blant annet begrunnet i det sårbare elevgrunnlaget i kommunen, og prognoser som viser en fortsatt negativ elevtallsutvikling.

Departementet har i sin skjønnsmessige vurdering lagt avgjørende vekt på disse vurderingene fra de lokale folkevalgte i Søndre Land kommune.

– Kan by på utfordringer

– Vi forstår at dette kan by på utfordringer for Montessori-skolen, men ønsker et fortsatt godt samarbeid og at vi jobber for å legge til rette for de beste læringsarenaene for kommunens elever og at dette går foran. Så må man bare akseptere at man av og til ikke er enige om premissene for dette. Kommunen er samlet sett fornøyd med resultatet av avgjørelsen i departementet, skriver Søndre Land kommune på sin hjemmeside.