I et land hvor mange av våre øverste ledere er kvinner, er det lett å glemme at i store deler av verden har kvinner ingenting de skulle ha sagt ved et forhandlingsbord. Vi markerer 8. mars for å vise at vi støtter medsøstre som hever stemmen.

Tidligere i år lanserte regjeringen sin nye handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Her rettes søkelyset på kvinners deltakelse i fredssamtaler, og det blir slått fast at kvinners evne og mulighet til å delta i freds- og sikkerhetsinnsats henger sammen med kvinners livssituasjon og i hvilken grad kvinners rettigheter ivaretas.

– Derfor er det nær sammenheng mellom vår innsats på området kvinner, fred og sikkerhet og arbeidet med menneskerettigheter, herunder arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling, står det i handlingsplanen.

Det er gledelig at Norge gjennom planen skal jobbe enda mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet. For mange steder er det ikke selvsagt at kvinner blir tatt med når politiske beslutninger skal tas. I forbindelse med lanseringen av handlingsplanen fortalte flere kvinner at de hadde opplevd å bli invitert med, bare for å oppdage at grunnen var at arrangøren kunne krysse av på en liste at «kvinner har deltatt». Vi er enig med utenriksminister Ine Søreide Eriksen som har presisert at det ikke er nok at kvinner sitter ved fredsbordet. Kvinner må kunne bringe fram tanker, ideer og bli hørt.

Norske soroptimister arbeider for å bedre levekår for kvinner og jenter, og vi er en global stemme for kvinner. Sentralt i vårt arbeid er menneskerettighetene, likestilling og myndiggjøring. Med et verdensbilde i stadig endring, mener vi det er viktigere enn noen gang å stå opp for like rettigheter.

Organisasjonen vår har talerett i FN. I offisielle møter i ulike FN-organer taler vi kvinners sak. I skriftlige uttalelser løfter vi fram kvinners synspunkter. I møte med delegater og representanter sørger vi for at saker blir belyst fra kvinners standpunkt. Og i debatter og dialoger kjemper vi for at stemmene til kvinner og jenter skal bli hørt.