Markeringa av den internasjonale kvinnedagen vil i år preges av pandemien. Sosiale arrangement slik vi er vant til 8. mars, blir satt på vent og går over på digitale arenaer. LO Innlandet arrangerer i år digital markering av kvinnedagen.

Pandemien har aktualisert den internasjonale kvinnedagen, ikke bare i Norge, men over hele verden. Kvinner rammes hardest når tjenesteytende næringer som hotell, restaurant og butikker blir stengt. Kvinners økonomiske avhengighet øker, og globalt vil ytterligere 47 millioner kvinner bli tvunget ut i fattigdom. Også i Norge er det fortsatt langt igjen til kvinner tjener like mye som menn. Ja, i koronaåret 2020 økte faktisk lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, viser tallene fra Teknisk beregningsutvalg.

Kvinner står i pandemiens frontlinje ved at de i større grad enn menn jobber innenfor service- og pleie- og omsorgsyrker. Verdien av jobben de gjør er blitt mer synlig, men kvinnene har også en økt risiko for selv å bli smittet og for å smitte andre. Pandemien har økt belastningen for kvinner i arbeidshverdagen, økt byrdene de allerede tar i hjemmet og svekket mulighetene for å ta seg arbeid. Koronakrisa har forsterket urettferdighetene som har gjort at vi markerer 8. mars.

Kvinner må få en reel mulighet til å være selvstendige, en reel mulighet til å eie egen bolig, en mulighet til å gå av med pensjon uten å ende opp som minstepensjonister etter et langt yrkesaktiv liv, kun fordi det passer arbeidsgiver å bruke kvinner som puslespillbrikker.

Deltidsstillinger bidrar ikke til selvstendighet eller verdighet, det fører til økte forskjeller og kvinner som må stå med lua i handa!

Til tross for pandemien, skal vi også i 2021 bruke 8. mars til å feire seirene vi har vunnet. Like viktig er det å rette oppmerksomheten mot alle kampene som gjenstår. Kvinners rettigheter har ikke gått av moten, tvert imot har pandemien aktualisert dem. Selv om vi ikke kan samles til 8. mars-markering i år, skal vi sammen skape et likestilt samfunn.

Vi fortsetter å kjempe for likeverd, likelønn og like muligheter!