Blir kvaliteten på kommunale helse- og omsorgstjenester målt på en god nok måte, og hvordan gjør man det egentlig? Dette er noen av utgangspunktene for vår forskning, hvor vi skal undersøke hvordan mottakere og tjenesteutøvere av kommunale helse- og omsorgstjenester opplever kvaliteten på tjenestene og hvordan kvalitetsmålinger faktisk gjennomføres.

Kommunale helse- og omsorgstjenester er pålagt å registrere og dokumentere kvaliteten på tjenestene de gir til pasienter, beboere og brukere.

Kvalitetsmålingene består av både tall fra registre, skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra brukere og pårørende. Målingene skal gi et bilde av kvaliteten på blant annet hjemmesykepleie, sykehjem og dagtilbud som kommunenes innbyggere får. Slike målinger brukes av kommuner og staten for politiske prioriteringer og i forbedring av tjenestetilbudene. Kommunene skal i tillegg kartlegge brukernes og pårørendes erfaringer og opplevelser av tjenestene de mottar, deres tilfredshet og hvordan de opplever kvaliteten på pleie og behandling.

Brukere og pårørende kan også bruke resultatene fra kvalitetsmålingene når de skal ta egne valg forbehandling av sykdom eller pleiebehov. Men hvor godt fungerer egentlig dette systemet? Gir kvalitetsmålingene et godt og riktig bilde av kvaliteten på tjenestene? Hva benyttes egentlig målingene til i kommunene, og tas brukerne og de pårørende med i arbeidet?

• Forskning og offentlige dokumenter viser at vi både vet for lite om dagens praksis og at kvalitetsmålingene som gjennomføres ikke klarer å måle hele bredden av tjenestenes innhold.

• Resultatene fra kvalitetsmålinger må tolkes med forsiktighet, siden vi vet at kommunene registrerer og rapporterer inn data på ulike måter.

• En rapport fra Helsedirektoratet om bruker- og pårørendeundersøkelser viste at over halvparten av brukerne måtte ha hjelp til å fylle ut undersøkelsen.

Kun tre prosent besvarte undersøkelsen digitalt. Svarprosenten må bli høyere for å kunne gi pålitelige tall. Vi vet dermed for lite om hvordan dagens kvalitetsmålinger faktisk fungerer og hvordan brukere og deres pårørende opplever kvaliteten på tjenestene. Norges forskningsråd har finansiert forskningsprosjektet MASQ (Measuring Quality: Exceeding the limitations of quality management in municipal health and care services). Her rettes oppmerksomheten på disse kunnskapshullene.

Prosjektet skal finne ut av hvordan kvalitetsmålinger blir brukt og hvilken rolle målingene spiller i utvikling av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik samarbeider med andre forskningsmiljøer ved NTNU og NTNU Samfunnsforskning om dette forskningsprosjektet. I prosjektet skal vi intervjue brukere, ansatte og pårørende ved sykehjem og i hjemmesykepleien.

Vi skal også være med de som arbeider i hjemmetjenesten og på sykehjem for å lære om hvordan de jobber med kvalitet og kvalitetsforbedring i det daglige. Vårt ønske er å få mer kunnskap om hvilke erfaringer helsepersonell, brukere og pårørende har med kvalitetsforberedende arbeid og hvilke roller de opplever at kvalitetsmålingene har på tjenestene. I tillegg ønsker vi å få kunnskap om hvordan brukere og deres pårørende opplever seg inkludert i vurderingen av kvaliteten på tjenestene. Målet er at kunnskapen skal være nyttig for de som jobber med utviklingen av kommunale helse- og omsorgstjenester, både lokalt og nasjonalt. Prosjektet kan også bidra i det videre arbeidet med nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser. Vårt ønske er at prosjektet skal være en brikke i det store puslespillet som fortsatt må legges for å skape tjenester med god kvalitet. Konklusjonene våre er klare i 2024.

Denne kronikken er skrevet i forbindelse med Forskningsdagene 2021. Det er en nasjonal, årlig festival hvor NTNU viser fram noe av det vi jobber med gjennom ulike medier og arrangement.