Kullgroper fra yngre jernalder i skaper vannpumpeutfordringer i Redalen

I Redalen skal det bygges ny vannpumpestasjon. Like ligger to gamle kullgroper. Det kan skape utfordringer.

DEL

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for vannpumpestasjon i Redalen har fylkeskonservatoren gitt en høringsuttalelse. Av den kommer det fram at det ligger to kullgroper «kloss i planområdet». At det skal graves en grøft på inntil fem meters bredde for spillvannsledningen, vekker en viss bekymring hos fylkeskonservatoren.

«Størst utfordring knyttes til en planlagt spillvannsledning som skal trekkes sørover fra regulert pumpestasjon ned mot Stokkeelva som ut ifra foreliggende forslag vil graves tett i kullgrop», heter det i fylkeskonservatorens høringsuttalelse.

Fylkeskonservatoren anbefaler derfor at spillvannsledningen trekkes noe mot vest. Det påpekes at kulturminnene ligger i nærheten av merket tursti, og at de har opplevelsesverdi og er en viktig kilde til kunnskap om tidligere bruk og ressursutnyttelse i området.

Alle kulturhistoriske funn fra tiden før reformasjonen i 1536 er automatisk vernet i Norge. Kullgropene antas å være fra yngre jernalder eller middelalderen.

Ei kullgrop er, som navnet mer enn antyder, ei grop brukt til kullbrenning. I gropene ble det stablet ved, og veden ble dekket med torv. Gjennom å åpne og lukke torva sikret man seg en kontroll over forkullingen.

Artikkeltags