3624 opplendinger ble offer for lovbrudd i fjor

FÆRRE ANMELDELSER: Statistisk sentralbyrås såkalte offerstatistikk viser ytterligere nedgang. Illustrasjonsbilde

FÆRRE ANMELDELSER: Statistisk sentralbyrås såkalte offerstatistikk viser ytterligere nedgang. Illustrasjonsbilde

Artikkelen er over 3 år gammel

149.000 personer ble offer for lovbrudd i fjor. 8218 av disse er bosatt i Innlandet, viser en ny oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

DEL

Statistikken baseres på anmeldte forhold. Økning eller nedgang behøver dermed ikke gjenspeile en reel utvikling i kriminalitetsbildet, men snarere en utvikling i hvor mye som anmeldes.

I 2016 ble det registrert færre lovbrudd mot både personer og foretak enn i alle foregående år med den såkalte offerstatistikken.

«Med fortsatt stor nedgang i tyveriofre er det totale antallet ofre det laveste i de 13 årene med denne typen statistikk. Flere barn og unge er imidlertid registrert blant ofrene for volds- og seksuallovbrudd», skriver SSB om tallene de offentliggjorde denne uka.

Avhenger av politiet

For begge disse typene ofre har dette i all hovedsak sammenheng med det store fallet i anmeldte eiendomstyverier. Eiendomstyverier utgjør nå halvparten av lovbruddene med person- og foretaksofre.

«Også for lovbrudd uten registrerte ofre er antallet lavere enn alle tidligere år, og variasjonene for disse er i stor grad betinget av politiets anmeldelser, særlig av trafikk- og rusmiddellovbrudd», påpeker SSB.

Til sammen ble 149.000 personer registrert som ofre for 159.500 lovbrudd på landsbasis i fjor. Det tilsvarer at 2,9 prosent av befolkningen anmeldte slikt.

Ellers økning

«Tar vi høyde for befolkningsmengden er omfanget av personofre for kriminalitet redusert med mer enn en fjerdedel siden 2004», skriver SSB.

Trenden med stor nedgang i ofre for eiendomstyverier fortsatte altså, og var i fjor nesten 10 i prosent færre enn året før og hele 22 prosent færre enn i 2014. Dermed gikk det totale antallet personofre også ned ytterligere.

«Dette til tross for at det siden 2014 samlet sett er registrert 14 prosent flere personofre i de øvrige lovbruddsgruppene», bemerker byrået.

Blant annet ble det registrert at 6500 flere personer var utsatt for bedrageri. Også for seksuallovbrudd var det langt flere ofre i anmeldelsene for 2016 enn tidligere år.

Artikkelen fortsetter under bildet.

NEDGANG: Trenden med stor nedgang i ofre for eiendomstyverier fortsatte. Illustrasjonsbilde

NEDGANG: Trenden med stor nedgang i ofre for eiendomstyverier fortsatte. Illustrasjonsbilde Foto:

Verst i store kommuner

Av tyveriofrene i fjor ble 13.900 utsatt for tyverier fra bolig og fritidsbolig, hvilket er 2,6 prosent færre enn året før. Ofrene for 3600 brukstyverier av motorkjøretøy og 8000 tyverier fra kjøretøyer, utgjør samlet sett en nedgang på 16 prosent fra året før. Også det en fortsettelse av utviklingen siden 2003.

For eiendomstyverier er omfanget av både menn og kvinner, personer i alle aldre og i tilnærmet alle bostedsfylker mindre enn i samtlige foregående år med offerstatistikk.

Risikoen for å bli utsatt for slike lovbrudd øker som tidligere med antall innbyggere i bostedskommunen. Blant tyveriofre bosatt i kommuner med mer enn 30.000 innbyggere var sju av ti utsatt for det i sin egen bostedskommune. I kommuner med færre enn 10.000 innbyggere var derimot flertallet av tyveriofrene utsatt for det andre steder.

Mange unge voldsofre

Til sammen 30.700 personer ble registrert som ofre for vold og mishandling i 2016. Det er noen flere enn året før, men ut fra befolkningsmengden har det relative nivået av voldsofre holdt seg stabilt over tid, rapporterer SSB.

4550 personer ble registrert som ofre for mishandling i nære relasjoner; såkalt familievold. Det er 4,7 prosent flere enn året før.

Av ofrene for denne typen vold var nærmere 3000 i alderen 0–19 år, noe som er nesten en tredobling sammenlignet med 2010.

«Trenden med et stadig økende antall barn og unge registrert som ofre for mishandling i nære relasjoner fortsetter dermed», konstaterer SSB.

Flere krenkelser

Videre ble det registrert over 5400 ofre for seksuallovbrudd i fjor. Det er hele 52 prosent flere enn gjennomsnittet i årene 2010–2014, og ut fra ofrenes bosted var den prosentvise økningen stor i alle fylker.

Det var i alt registrert 2150 ofre for voldtekt i 2016, slik dette lovbruddet nå defineres. Det er 43 prosent flere enn i femårsperioden før ikrafttredelsen av ny straffelov.

Antall ofre for seksuell omgang med barn i alderen 14–15 år økte med 12 prosent. I tillegg var det 1100 ofre for seksuell handling og seksuelt krenkende atferd. Økningen for disse mindre alvorlige seksuallovbruddene var langt større; henholdsvis 75 og 64 prosent.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FLERE BARN: Antall ofre for seksuell omgang med barn i alderen 14–15 år økte med 12 prosent. Illustrasjonsbilde

FLERE BARN: Antall ofre for seksuell omgang med barn i alderen 14–15 år økte med 12 prosent. Illustrasjonsbilde Foto:

Gamle forhold

To av tre ofre for seksuallovbrudd i fjor var under 18 år gamle på gjerningstidspunktet. Det var drøyt 1200 flere ofre i alderen 7 til 17 enn i årene før ny straffelov kom, og det tilsvarer to tredeler av den totale økningen i antallet ofre for anmeldte seksuallovbrudd.

Antallet menn som ofre er i den samme perioden mer enn doblet, og for de aller fleste typene av seksuallovbrudd var den prosentvise økningen blant menn større enn blant kvinner.

«En sammenlikning mellom anmeldelsene i 2014 og 2016 tilsier at noe av økningen også skyldes en økt anmeldelse av overgrep som skjedde lengre tilbake i tid. I 2016 var det for eksempel 90 prosent flere ofre for et seksuallovbrudd som hadde skjedd mer enn ett år før anmeldelsen ble registrert», skriver SSB.

Flere straffes i Oppland

8218 av personofrene i SSBs oversikt for fjoråret, er bosatt i de to fylkene som utgjør Innlandet politidistrikt. De fordeler seg med 3624 i Oppland og 4594 i Hedmark.

Samtidig var antall straffede personer i Oppland høyere enn i Hedmark: 8301 mot 7794.

I alt i landet ble 260.868 personer straffet for lovbrudd i 2016, rapporterer Statistisk sentralbyrå.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken