KrF ønsker en justering i reglene for oppholdstid i de kommunale barnehagene. Det mener vi vil være til barns beste. Vi ønsker at familiene selv kan få styre hvordan oppholdstiden brukes, i stedet for at politikerne gjør det. Vi ønsker ikke å øke den samlede oppholdstiden. Vi vil heller gjøre den mer fleksibel.

Bjug Ringstad i Gjøvik AP er i et innlegg publisert 18.09 på oa.no forundret over at KrF vil la dette være opp til familien. Han synes å legge til grunn at vi ønsker en forlenget oppholdstid i barnehagen. Vårt forslag er at samlet oppholdstid blir inntil 9 timer daglig som i dag, men at dette gjøres som en gjennomsnittsberegning. Hvis barnet en dag må være 9 timer og et kvarter, så må barnet være i barnehagen tilsvarende kort en annen dag. Barnehagens åpningstid ligger fast. Maksimumstiden vil fortsatt begrenses til 9,5 timer.

Vi mener det generelt ikke er til barns beste å ha for lange dager i barnehagen. Allikevel ser vi at familier av og til kan ha behov for mer fleksible løsninger. Dette kan være til det beste for barna. AP ønsker ikke å gi familiene denne fleksibiliteten.

Barnets beste skal være det grunnleggende hensynet. Men en barnets-beste-vurdering foregår ikke i et tomrom. Noen jobber krever for eksempel at mor må ta enkelte lange vakter. Kanskje må hun si nei til en slik jobb, selv om den kunne gitt familien mulighet til å kjøpe leilighet. Hvilke konsekvenser får det for barnet?

KrF legger til grunn at foreldre ønsker å være sammen med barna sine, og forsøker å tilrettelegge hverdagen slik at den blir best mulig for barna. Barn er ulike. Vi har tro på dialog mellom våre flinke barnehageansatte og foreldrene. Vi har tillit til at foreldrene kjenner sine barn og sin situasjon best, og kan vurdere dette selv.