Vi her i Innlandet hadde nettopp toårsjubileum. En av gavene i den forbindelse var forslaget om å splitte Innlandet tilbake til Oppland og Hedmark. Før gaven kan pakkes opp/iverksettes, skal vi igjennom en rådgivende folkeavstemming.

Hva er så noen fakta? Jo, vi er blitt geografisk bredere øst/vest, og fått i hovedsak tre dalfører som grovt sett går i nord/syd retning. Byene rundt Mjøsa er i samme fylke. Vårt sørlige område vil merke et øket press med boligbygging, fra sentralt Østland i løpet av noen tiår. Poenget her er at utfordringene er stort sett like. Press på arealer i sør, utvikling av byer i midt, og fraflytting/mangel på arbeidsplasser i dalførene. Jeg har ikke sett store forskjeller på dette i tidligere Oppland og Hedmark.

Følgelig er heller ikke den geografiske avstanden økt drastisk. Med dagens digitale muligheter for å avholde møter, er ikke avstand et argument. Når det gjelder tjenester fra fylkeskommunen, så administreres de sentral på to steder, med en snau times reisevei, hvis det skulle være aktuelt.

Men de aller fleste arbeidsplassene og de tjenesteutførende, skjer ute på videregående skoler, biblioteker, tannklinikker, transport – buss og vegarbeid. Det vil jo ikke endre seg ved oppsplitting.

Det er opplyst at sammenslåingen beløp seg til cirka 90 millioner kroner. Oppsplitting antagelig mer, men den er lovet dekket av Staten. Det er ikke god bruk av skattepenger.

Hva er en bedre løsning? Jo, bruk tid, krefter og invester i et bedre Innland. Vi har størrelse og styrke til å bli hørt. Vi har muligheter, industriklynger, eksemplevis Raufoss, treindustrien, høyere utdanning og flere. La oss bruke krefter på å se fremover, legge vekk gamle stridsmidler mellom byer og distrikter, omkamper og annet negativt.

Kreftene må samles for Innlandets beste.