Jeg har selv tre vaksinedoser, har hatt Covid-19, og snakker ikke «for min syke mor». Likevel er jeg svært skeptisk til hva en segregering i befolkningen vil føre til.

Norske myndigheter holder på med å utrede innføring av koronapass. Dette vil bety at uvaksinerte ikke får inngang til nærmere definerte «forhold», og videre bli et skille mellom grupper i befolkningen, gjennom en politisk beslutning, ikke en helsefaglig. Dette vil også bety en uthengning av uvaksinerte.

Folkehelseinstituttet (FHI) og jurister advarer om innføring av dette, og særlig juristene, men også medisinske fagmiljøer advarer. Jurister hevder at et pass som baserer seg på vaksinasjon, neppe oppfyller lovkravet, ettersom dagens vaksiner ikke er særlig egnet for å forhindre smittespredning. Dette vil kreve endringer av loven. Et regime for segregering og kontroll er uforenlig med gjeldende rettsprinsipper.

FHI har fulgt med på andre europeiske land, og kan verken bekrefte eller avkrefte om at koronapass har hatt noen smittereduserende effekt.

EU har selvsagt sine krav. Fra 1. februar må fullvaksinerte ta en oppfriskningsdose dersom det har gått mer enn 270 dager siden siste dose, dersom de skal ha et gyldig koronapass i EU. EU kommer med regler som til en viss grad går på tvers av norske medisinskfaglige vurderinger. Dette er selvfølgelig noe nordmenn må forholde seg til.

Å forlange koronasertifikat, vil utelukke uvaksinerte fra bestemte «arrangementer». Hvilke vet vi ikke ennå. Om en skal bruke koronasertifikat for å beskytte uvaksinerte selv, fra ulike arrangementer, vil det måtte ha andre vurderinger enn de smittevernfaglige. Det er et politisk, verdimessig spørsmål.

Selvsagt er det et stort spørsmål om skjerming av sykehusene, siden uvaksinerte utgjør en betydelig del av innlagte. Men dette har hittil vært under kontroll, selv om det har ført til utsettelser av sykehusbehandling for mange. Men i hvor stor grad en begrenset uvaksinert del av befolkningen har innvirkning på dette, er vanskelig å si. Norge har svært høy vaksinedekning.

Vi kan hevde at et koronasertifikat NÅ gir liten mening. En kan hevde at regjeringens tanker om koronasertifikat NÅ, når pandemien for praktiske formål, synes å være over, fremstår som ganske malplassert. I det nyeste faglige grunnlag til regjeringen, er FHI tvilende til at koronapass vil begrense smitte, og særlig nå, med omikronvarianten.

FHI mener også at et koronasertifikat vil ramme dem som av medisinske, alvorlige grunner blir frarådet en videre vaksinering. En del personer er blitt alvorlig syke, blant annet med betennelse i hjertet, og det rapporteres om tusenvis alvorlige reaksjoner på vaksinering.

Det er grunn til å stanse litt opp ved følelser for dette. Det er registrert store følelser, som sinne eller direkte «hat» mot uvaksinerte, og det er grunn til å gi dette noen ord. Det er mulig at mange betrakter dette som et tegn på «stahet», og mangel på vilje til å beskytte andre. Det er nok ikke så enkelt. Det kan være mange årsaker, både medisinske og andre, og vi må se litt større på dette. Det er bevist, utover enhver tvil, at mange er blitt syke av vaksine, og at dette skremmer, er jo naturlig. Noen er reddere for vaksinen enn for korona-sykdom, og underliggende andre sykdommer hos noen, kan også skremme noen for hvordan vaksinen vil slå ut. Da velger noen heller en måte å holde seg unna smitte. Noen er også bekymret for en vaksine som ble så brått «ferdig», og kanskje ikke nok utprøvd, at de er livredde for å få dette sprøytet inn i kroppen.

Heller enn å anklage og bebreide uvaksinerte for ikke å ta hensyn til andre, kan hver enkelt gjøre sitt for å beskytte andre. Kanskje ble regelen om meteren og munnbindet altfor raskt opphevet, selv i omikron-tider, hvor smitten betraktes som mer ufarlig. «Regelen» er jo nylig opphevet. Da jeg fredag kveld var innom en stor, lokal dagligvarebutikk, krydde det av «gjennomreise-turister» som nok var på vei til hytta, og ingen hadde munnbind, faktisk bare lokale kunder. Dette er like etter opphevelsen, og sier vel sitt.

Jeg har prøvd å skrive litt om ulike syn, og er redd for at grupper i befolkningen skal settes opp mot hverandre, med regjeringens «velsignelse» dersom koronapass innføres. Vi bor i et demokratisk land, hvor segregering kan bryte ned tilliten i samfunnet. Kan vi virkelig dele opp Norges befolkning i de som er «innenfor» og «utenfor»?