Koronapandemien har vært utfordrende for unge på flere områder. Både skole og arbeidsliv har blitt snudd på hodet, og i utkastet til nytt partiprogram tar Arbeiderpartiet det på alvor.

Nettavisen FriFagbevegelse meldte tidlig i februar at 37 000 unge er helt eller delvis ledige. Det viser at koronadugnaden ikke har vært gratis. For Arbeiderpartiet vil arbeid til alle alltid være jobb nummer én, og vi er nødt til å tak slik at den arbeidsledigheten vi har hatt under pandemien ikke biter seg fast. Programforslaget tar utgangspunkt i å styrke den norske modellen, som historien har vist at gir små forskjeller og stor verdiskaping.

Vi mener at det organiserte arbeidslivet er en styrke, og derfor foreslår vi å øke fagforeningsfradraget. Pandemien har også vist at mange setter pris på den tryggheten det er å være medlem av en fagforening, og det ønsket vi å gjøre mulig for enda flere.

I framtida skal norsk økonomi og arbeidsliv gjennom en stor omstilling for å møte klimaendringene. Det vil skape mange spennende muligheter for unge på jakt etter jobb. Vi holder fast ved EØS-avtalen fordi den er avgjørende for å sikre norske bedrifter adgang til det europeiske markedet.

Vi vil øke pendlerfradraget, noe som vil gjøre det lettere å bo på bygda og jobbe i byen. Det er særlig relevant for regioner som Hadeland, der det er mange pendlere. Etter pandemien kan vi regne med at flere vil ha hjemmekontor, og vi vil fortsette å jobbe for å bedre internettilgangen over hele landet.

Pandemien har vist at det merkes godt når skole og fritidsaktiviteter må holde stengt. Samtidig er det slik at det å ikke få delta, ikke er nytt for alle. Vi vil jobbe for å sikre at også barn og unge med funksjonsnedsettinger skal få et likeverdig tilbud gjennom tilrettelagt undervisning og universell.

Næringslivet etterspør flere yrkesfagselever, og vi vil fortsette å jobbe for å øke statusen til yrkesfag.

Grunnleggende ferdigheter som regning, skriving og digitale ferdigheter er avgjørende for å lykkes både i skolen og arbeidslivet, og vi vil innføre en lese-, skrive og regnegaranti, blant annet gjennom å opprette innsatsteam med relevant kompetanse som kan ta tak i de elevene som har behov for mer hjelp enn det læreren kan gi i klasserommet. Samtidig vil vi også jobbe for å styrke tilbudet til de faglig sterkeste elevene og sikre gode leksehjelpordninger på ungdomstrinnet.

Lærermangelen er økende, og Arbeiderpartiet vil derfor fjerne «avskiltingen» av erfarne lærere, selv om de mangler noen studiepoeng. Vi mener det er viktig å holde på de lærerne vi har, og ikke gjøre lærermangelen større. Derfor foreslår vi å utvikle et eget program for hente tilbake til lærere som har forlatt yrket. Lærernes kompetanse er viktig for å gi elevene et godt tilbud, og programforslaget går inn for å gjennomføre et kompetanseløft for dem som underviser i skolen og som mangler formell kompetanse.

Koronapandemien har ikke vært positiv for den psykiske helsa. En undersøkelse fra fra FHI viser at flere sliter med ensomhet og psykiske plager, at én av tre studenter er ensomme og at én av fire ikke er fornøyde med livet. Derfor går programforslaget inn for å styrke og prioritere psykisk helsehjelp og rus, både med lavterskeltilbud og akuttilbud. Å være i fysisk aktivitet er viktig for den psykiske helsa, og vi går derfor inn for daglig fysisk aktivitet i skolen.

Diskriminering og rasisme er begge et par andre utfordringer som påvirker den psykiske helsa til de som rammes av det. Norge er ikke dårligst i klassen her, men Arbeiderpartiet mener det er viktig at vi tar tak i de utfordringene vi faktisk har. For oss handler det om å gi alle like muligheter i livet, uavhengig av bakgrunn. Derfor vil vi styrke studietilbud og forskning om rasisme og ekstremisme og foreslår at det gis mer mer kunnskap om konsekvensene av rasisme og hatprat.