Med høringsfrist 26. mars har Helse Sør-Øst RHF invitert kommuner og andre interessenter å gi tilbakemeldinger om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. På hjemmesiden er det per 30. mars registrert 103 høringsinnspill.

Av de som gir svar i tråd med vedtatt målbilde, mener alle at plassering av Mjøssykehuset må skje før plassering av de øvrige sykehusene og at dette må plasseres i Moelv. Ingen peker på Brumunddal som sin primære anbefaling.

Innlandet Fylkesting, arbeidsutvalget for Fjellregionen og ni kommuner ønsker hovedsykehus i Moelv. Tre av kommunene i Valdres ønsker kun ett hovedsykehus i Moelv og at øvrig spesialisthelsetjeneste dekkes gjennom ambulerende ordninger til LMS/DPS og styrking av prehospitale tjenester. Både Lillehammer, Elverum, Åmot, Engerdal og Åsnes sier i utgangspunktet nei til investeringer i et nytt hovedsykehus. Alternativt peker de på Moelv som plassering av Mjøssykehuset.

Hamar, Stange og Løten ønsker primært hovedsykehus i aksen Hamar-Elverum. Lillehammer og Øyer ønsker ikke hovedsykehus, men at Lillehammer sykehus og ett annet av dagens sykehus, for eksempel Hamar, utvikles som likeverdige sykehus med både akutt- og elektive funksjoner.

Elleve kommuner, inklusive tre som ønsker å bygge videre på dagens struktur, peker på Elverum, mens åtte peker på Lillehammer som akuttsykehus.

Ni kommuner ønsker primært Gjøvik som det elektive sykehuset. Flertallet av disse støtter utvikling av et By-LMS med skademottak og prehospitale tjenester, inklusive base for luftambulanse i Elverum. Av kommunene som primært ønsker å bygge videre på dagens struktur, peker de aller fleste på Gjøvik som det elektive sykehuset. Både Lillehammer, Elverum, Åmot, Engerdal og Åsnes sier i utgangspunktet nei til investeringer i et nytt hovedsykehus.

Brukerutvalget, Pasientombudet, avdelingsledere ved prehospitale tjenester og ved føde/gyn. barn ønsker samling i hovedsykehus i Moelv. Brukerutvalget og prehospitale tjenester peker også på Elverum som akuttsykehus og Gjøvik, eventuelt Lillehammer som elektivt sykehus.

Tre pasientorganisasjoner, Kreftforeningen, FFO og LNT, ønsker hovedsykehus i Moelv.

Hamarregionen næringsforum ønsker et hovedsykehus nær Hamar. NCE Manufacturing fremhever betydningen det sterke innovative næringslivet i Gjøvik/Raufoss-miljøet og samarbeidet med NTNU/Gjøvik, vil ha for framtidas sykehus. Moelv ide og næringsforum ønsker hovedsykehus i Moelv. Fra Elverum er det et felles opprop med 100 underskrifter. De ønsker videreutvikling basert på dagens sykehusstruktur og peker på viktigheten av ansatte ved sykehusene som grunnlag også for handel og næringsutvikling.

Fra utdanning/forskningsmiljøene argumenteres det for nærhet til dagens utdannings- og forskningsmiljøer og på at samarbeidet sykehus, utdanning og forskning/utvikling må bli et enda sterkere satsingsområde. Fra NTNU og fra miljøer knyttet til bioteknologi, pekes det blant annet på behovet for ny fagkompetanse i framtidas sykehus.

Seks av svarene er knyttet til forsvarsinteresser i Sør-Østerdal og ønsker en videreutvikling av et akuttsykehus i Elverum.

Seksten lokale lag av politiske partier har levert uttalelser som stort sett støtter opp om innspillene kommunene har levert. By og bygdelista ønsker hovedsykehus så nær Hamar som mulig. Tre av lokalforeningene i Høyre ønsker Mjøssykehus i Moelv. Elverum Høyre og 10 andre lokale partiorganisasjoner oppfordrer til å bygge videre på dagens sykehusstruktur.

Elleve lokale fagforeninger, og fire sykehusaksjoner sier nei til hovedsykehus og ønsker at det bygges videre på dagens sykehusstruktur.

Seksten enkeltpersoner og grupper har gitt høringssvar. Sju ønsker et hovedsykehus i Moelv, seks ønsker å videreutvikle dagen struktur, mens to ønsker hovedsykehus nær Hamar og en et hovedsykehus i Gjøvik. Her er det sju som ønsker akuttsykehuset i Elverum og tre ønsker Lillehammer. Flertallet støtter elektivt sykehus i Gjøvik.

Konklusjon:

Hovedsykehus: Av samtlige registrerte høringssvar er det 37 som ønsker et hovedsykehus i Moelv, 32 ønsker ikke hovedsykehus, men en videreutvikling av dagens struktur. Seks ønsker hovedsykehus nær Hamar, mens to ønsker hovedsykehuset lagt til Gjøvik.

Akuttsykehus: Tjueåtte peker primært på Elverum som akuttsykehus. Tjueen peker på Lillehammer, mens tre peker på Gjøvik som akuttsykehus. Dette i tillegg til de 32 som ønsker å bygge videre på dagens struktur.

Elektivt sykehus: Tjuefire støtter primært Gjøvik som elektivt sykehus. Dette i tillegg til de 32 som ønsker å bygge videre på dagens struktur.