Øystein Olsen har ledet koronautvalgets arbeid og la fredag fram rapporten. Statsminister Jonas Gahr Støre fikk deretter rapporten overrakt.

Koronapandemien var en global helsekrise. Norge kommer godt ut på sentrale kriterier.

Det var riktig å møte pandemien med tidlig respons og kraftfulle tiltak, konkluderer utvalget.

I overkant tilbakeholdne

Men regjeringen var likevel for tilbakeholdne med å lette på tiltak, selv om smittesituasjonen og ny kunnskap viste at det ville kunne være mulig å åpne opp.

– Det gjelder for eksempel innen breddeidretten og andre utendørs aktiviteter, sier Øystein Olsen

Alt i alt godt håndtert, konkluderer utvalget. Men det påpekes at det er behov for forbedringer.

– Regelverket og planverket ga et godt utgangspunkt for åhåndtere pandeimen særlig i den akutte fasen, men ikke tilstrekkelig tilpasset en langvarig krise, opplyser Olsen.

Bedre forankring

Videre bør det sikres at adgangen til å handle raskt etter smittevernloven og helseberedskapsloven får en bedre forankring i Grunnloven.

Alvorlige og langvarige kriser omrammer bredt i samfunnet bør få en større plass i beredskapsarbeidet framover, er utvalgets anbefaling.

Helseminister Kjerkol var ikke tilstede fordi man i Stortinget parallelt behandlet helsemeldingen.

Helse og omsorgstjenestens kapasitet var under press. Belastningen var høy. Intensivberedskapen på sykehusee var for dårlig da pandemien rammet Norge.

Regjeringen har igangsatt et arbeid for å styrke kapasiteten på dette området. I framtida bør det tilrettelegges for

Et nasjonal oversikt over helsepersonell som vil utgjøre en kritisk kapasitet i framtidige pandemi

Sårbare kommuneoverleger

Utvalget påpeker at det er viktig å styrke helse- og omsorgstjenestens fleksibilitet og omstillingsevne i møte med større helsekriser.

– Private aktører har en viktig rolle i helseberedksapen og dette bør tydeliggjørse i planer og avtaleverk, sier Olsen.

Stor forskjell i kommunenes ressurser og kommuneoverlegene og beredskapsfunksjonene var sårbare. Kommunelegefunksjonen bør styrkes, mener utvalget.

– Kommunene gjorde en kjempejobb og spilte en avgjørende rolle i pandemihåndteringen. De sto i frontlinjen, sier Olsen.

Disse gruppene ble særlig hardt rammet

Utvalget mener noen grupper måtte bære en uforholdsmessig stor byrde. Det var særlig barn, unge og eldre som ble hardt rammet av de inngripende tiltakene mot koronasmitte, mener utvalget som har granske håndteringen av pandemien.

Utvalgsleder Øystein Olsen konkluderte med at myndighetenes håndtering i all hovedsak var god og at de hadde tilstrekkelig lov- og regelverk til å ta de nødvendige grepene. Men regelverket var for dårlig for å håndtere en langvarig krise, poengterte Olsen under pressekonferansen der han la fram utvalgets funn.

Et av forslagene fra koronautvalget er en nasjonal oversikt over helsepersonell som kan bidra in en krisesituasjon

Utvalget med at det var noen grupper som i for stor grad ble rammet av myndighetenes strenge tiltak:

  • Barn og unge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde. Barn og unge hadde lav risiko for sykdom og død som følge av covid-smitte, mens deres livsutfoldelse ble vesentlig begrenset gjennom redusert tilstedeværelse på skolen og tidvis nedstengte fritidsaktiviteter.
  • Mange fikk tapt livskvalitet gjennom to år med pandemi, og det er indikasjoner på at et mindre antall har fått mer langvarige negative virkninger.
  • Da hensynet til barn skulle vurderes i saker som angår dem, mener utvalget at myndighetene i større grad burde brukt erfaringer fra tidligere faser i pandemien. På den måten kunne tiltaksbyrden for barn og unge blitt lavere i pandemiens siste faser.

– Tiltakene ble for generelle og for strenge i forhold til de eldre, syke mennesker som var i livets sluttfase, og som mange åpenbart måtte forlate livet uten å få besøk av sine nærmeste. Det er grusomt å tenke på, og brutalt, og et veldig klart læringspunkt, sier utvalgsleder Olsen til VG.

Omikron endret situasjonen i Norge

Smitteverntiltakene ble lempet, men da omikron kom endret alt seg. Strengere tiltak ble nødvendig.

Utvalget mener man burde tatt større læring fra tidligere faser og vært bedre forberedt da en ny bølge ble ventet med omikron. Virusvarianten førte med seg en ekstrem usikkerhet.

Vaksineringen med oppfriskingsdoser gikk sakte gjennom høsten 2021, testkapasiteten var ikke tilstrekkelig.

– Pandemien ble i all hovedsak godt håndtert, men det var også en krise som ga grunnlag for å lære, konkluderer utvalget.

De mest inngripende tiltak i nyere tid.

– Jeg er glad for å høre at utvalget nå sier at det overordnede bildet er dette håndtert bra, sier statsminister Jonas Gahr Støre idet han får overrakt rapporten.