Norge og Innlandet trenger arbeidskraft innen helse- og omsorg, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og i byggebransjen, viser en rapport som ble lagt frem av det nasjonale Kompetansebehovsutvalget (KBU) tidligere i år. Den økende kompleksiteten og endringstakten i samfunnet stiller krav til nye og tverrfaglige løsninger, og behovet har trolig økt på grunn av den pågående pandemikrisen. Det kommer et stort behov for kompetanseving, både gjennom studier og som kurstilbud.

NTNU i Gjøvik lanserte i fjor sin utviklingsplan for tverrfaglig satsing fram mot 2025. Det er en utviklingsplan som sier hvor vi skal satse mest, hvorfor og hvordan, og er et godt svar på KBU-rapporten. De tre utviklingsområdene i planen er informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon, og morgendagens helse- og omsorgstjenester.

Sikkerheten rundt digitalisering blir stadig viktigere, og er ett av områdene som mangler arbeidskraft. Innlandet sitter her på et av Europas fremste kunnskapsmiljøer, ved NTNU i Gjøvik. NTNU har i et offentlig-privat samarbeid rundt Center for Cyber and Information Security og innovasjonsplattformen Norwegian Cyber Range tatt rollen som en sentral leverandør av kompetanse til samfunnet.

I byggebransjen er det også stort behov for kompetanse og arbeidskraft. I tillegg er det stort behov for endringer i hvordan vi produserer varer og tjenester. NTNU i Gjøvik satser på bærekraft, vareproduksjon, digitalisering av vareproduksjonsprosesser, bygg og byggeprosesser, tremekanisk industri og biobaserte produkter, og bidrar med det aktivt inn i et grønt skifte og til framtidens industriproduksjon. I årene framover kan omstillingskompetansen i fagmiljøene våre bidra i læringsprosesser mellom offentlig og privat sektor.

Helse- og omsorgstjenestene er det tredje feltet som trekkes fram i KBU-rapporten. Ved å satse på tjenesteforskning, pasientsikkerhet og helsefremming bidrar NTNU i Gjøvik aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten og til helsefremming i lokalsamfunn. Dette gjør vi i tett samarbeid med regionens offensive og nysgjerrige helsevesen. Det er behov for nye tverrfaglige løsninger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i spesialisthelsetjenesten, i samhandlingen mellom nivåene og i måtene helse- og omsorgstjenestene organiseres og ledes på. Det nye sykehuset i Innlandet er en attraktiv partner for alle fagområdene på NTNU i Gjøvik.

Noe annet som pekes på i rapporten fra KBU er at arbeidslivspraksis er en for liten del av høyere utdanning. Simulering står sterkt i mange av våre utdanninger, hvilket gjør at studenter hos oss får god praktisk trening før de skal ut i praksis – og ut i arbeidslivet. Vi har landets første test- og øvingsarena for cyber- og informasjonssikkerhet på tvers av samfunnets sektorer: Norwegian Cyber Range. Vi har MANULAB, som er vårt nasjonale senter for forskning på vareproduksjon. Dessuten har vi et av Nordens fremste simuleringsmiljøer med relevans for helsetjenesten i Senter for simulering og pasientsikkerhet.

NOKUT sin årlige Studentundersøkelsene viser at studentene som har obligatorisk praksis som del av sitt studieprogram er svært fornøyde og NTNUs Kandidatundersøkelsen viser at 9 av 10 av studentene som har hatt obligatorisk faglig praksis mener praksisen er nyttig eller svært nyttig. På grunn av vår unike sammensetting skiller en kandidat fra NTNU seg fra andre kandidater. De kan samhandling, og de har verktøy og metoder til å møte framtidens behov.

Våre studenter i Gjøvik skal møte et faglig utfordrende og samtidig godt og inkluderende læringsmiljø. Vi vet at attraktiviteten til studier og et studiested ikke bare kommer an på det faglige nivået, men også på trivsel og samarbeid. Vi skal derfor vektlegge vårt gode samarbeid i regionen enda mer i kampen om de beste studentene, og gjøre Gjøvik og Innlandet til et enda mer attraktivt studiested.