Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig likestillingsverktøy. Det gir mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet for å styre og planlegge eget liv, gir mulighet til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og ikke minst mulighet til å ivareta egen helse og leve et fullverdig familieliv.

Kommunen bør ha en raus holdning til tjenesten og innvilge nok timer til den enkelte. Vi må forenkle og samordne tjenester bedre.

Tjenester til familier skal ikke være avhengig av økonomien til kommunen de bor i. Kommunen bør derfor ha krav på 100 prosent statlig refusjon av utgifter til de som har behov store og sammensatte tjenester.

Tjenestene skal være basert på vurderinger av den enkeltes behov, og alle skal ha lik tilgang til tjenester, uavhengig av forhold som for eksempel diagnose, alder, bosted og boform. Tjenestetilbudet skal være helhetlig og koordinert, se hele mennesket, med både den somatiske og psykiske helsen i sammenheng.

For Partiet Sentrum er det viktig å sørge for at brukerstyrt personlig assistent blir et reelt likestillingsverktøy for alle som har et assistansebehov. I dag må familiene selv ta et altfor stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene. Kvaliteten på tjenestene er avhengig av hvor du bor. Slik skal det ikke være.

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser bruker i dag i snitt 16 timer i uka til å administrere ordninger, sende søknader, klage, og finne relevant informasjon. Kommunen bør ta mål av seg til å bli en serviceorganisasjon som er på tilbudssiden, og som bistår og informerer disse familiene. Kommunen bør ikke oppfattes som en motstander og en som setter begrensninger, men en som bistår og rådgir.

Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser (2020-2021) mener det er alvorlig at tjenestene til familier med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av hvor de bor og at familiene selv må ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene. Riksrevisjonen mener videre det er kritikkverdig at staten ikke har fulgt opp godt nok at koordinatorordningen fungerer i samsvar med intensjonene.

Partiet Sentrum krever at regjeringen følger opp Riksrevisjonens rapport med konkrete tiltak.

Det er ikke alle som vet det, men Norge har ikke innarbeidet konvensjonen om å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, i lovene våre. Innarbeiding av menneskerettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i lovverket vil gi en lettere tilgang til juridiske rettigheter. Dette vil vi i Partiet Sentrum følge opp med lupe.