På TV har det gått en serie, der par, som psykologer mener passer sammen, gifter seg og møtes for første gang ved alteret – først etter at de er gift, skal de begynne på prosessen med å bli kjent med hverandre for å se om kjærlighet oppstår.

Det må være denne malen Jan Tore Sanner (H) er opprømt over når det gjelder kommunesammenslåing – vi skal spleises med nabokommunene, først etterpå skal vi få vite spillereglene, fordelene, ulempene, den politiske organiseringen, hva som skal legges ned, flyttes, sentraliseres eller slås sammen – det innebærer uansett store endringer, hvorfor får vi ingen nøytral troverdig informasjon? Og hvorfor haster det så «fælt»…?

Ordfører Iddberg fortsetter i OA 26. april med å lovprise sammenslåingen, han sier ingenting om ulempene. På forsiden av Gjøviks Blad stiller han med overskriften; «Ungdom skal ta valg for framtida». Hadde han også sagt noe om utfordringene og endringene ved en kommunesammenslåing, ville budskapet vært langt mer troverdig.

I Gjøviks Blad hevder Iddberg at «I dag har Gjøvik kommune store utfordringer innen blant annet eldreomsorg, barnehager og oppgaver innen samfunnsutvikling». Litt lenger ned i intervjuet slår han fast; »En av styrkene er at kommunene allerede leverer bra tjenester som de er»…? En liten linje i intervjuet er tilegnet lokalpolitikken; «En av truslene er at det kan bli større avstand til politikerne». Ja det er helt riktig en stor bekymring, og noe av det viktigste ved en sammenslåing er hvordan den politiske organiseringen blir, for å holde lokaldemokratiet levende – Iddberg eller andre ordførere har fortsatt ikke sagt noe om dette.

Kommunereformen.no sier mye om politisk organisering i en storkommune – vi må heller ikke glemme at vi har en Høyre / Frp regjering som ivrer for sentralisering, sammenslåing og privatisering, det forundrer meg derfor at Iddberg (Ap) også ivrer for dette.

Det er tydelig at han gjør alt han kan for å påvirke førstegangsvelgere ved en folkeavstemning – som sagt tidligere, håper jeg han også engasjerer seg i å informere de som trenger og mottar tjenester, og at det legges til rette for at alle som «skal bo hjemme så lenge som mulig», og ikke greier å møte opp i et valglokale, også gis mulighet for å avgi sin stemme. Å velge lokalpolitisk modell ved en sammenslåing, burde være veldig viktig å diskutere før en folkeavstemning, men det har vi ikke hørt noe om. Kommunereformen sier: «Når flere kommuner slår seg sammen, må en ny kommune utvikles. I denne prosessen er det viktig at kommunen diskuterer hvordan lokaldemokratiet skal fungere. Kommuner som slår seg sammen må organisere det politiske systemet på nytt, og i den forbindelse ta en rekke valg. Den nye kommunen kan velge formannskapsmodell eller parlamentarisme. Kommunen bør da blant annet vurdere hvilke formelle endringer en eventuell innføring av parlamentarisme vil innebære, og hvordan en overgang vil påvirke lokaldemokratiet. Samtidig bør kommunen være oppmerksom på hvordan endringer i oppgaver og organisering i forbindelse med en sammenslåing kan påvirke folkevalgrollen. De folkevalgte har en ombudsrolle, styringsrolle og lederrolle. De er representanter for innbyggerne, ansvarlige for kommunens drift, organisering og resultater, de skal representere kommunen utad, sette dagsorden og peke på ulike løsningsforslag. Det er viktig å være bevisst på at innholdet i de ulike rollene kan endres når kommuner slår seg sammen», ingen har snakket om dette.

Jan Tore Sanner (H) er en utålmodig mann, han skjønner kanskje ikke helt at eneveldet er avskaffet for lenge siden, han ønsker nå å sette folkets mening til side, om den ikke samsvarer med hans! Samtidig sier kommunereformen; «Den mest grunnleggende forståelsen av demokrati er at det er folket og folkeviljen som styrer- både nasjonalt og lokalt» – tenk det Sanner.

Allerede før vi er ferdig med diskusjonene rundt storkommuner, er Sanner i gang med planer om å slå sammen fylker til regioner. «Vi har for mange fylker», sier han nå … selvsagt må han spa opp nye reformer, han er jo minister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet – han er forpliktet til å finne på noe nytt! Sanner vil helt sikkert ivre for privatisering av tjenester om vi skal få nok «robuste» fagmiljøer, men det kortet viser han ikke før etter at vi eventuelt har sagt ja. Sentraliseringen kommer helt sikkert; for eksempel ett barnevern som skal samarbeide og dekke hele området i storkommunen, ett skolekontor, barnehagekontor, en pedagogisk/ psykologisk tjenesteenhet? Ett tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester i hele storkommunen? For skal det forbli som i dag – hva er da vitsen med å slå seg sammen?

Jeg tror at Sanner vil fortsette å slå sammen fylker/regioner inntil vi har fire «storkommuner» i landet som skal styres etter foretaksmodellen, slik helseforetakene er delt inn i dag; Kommune Nord, kommune Sør, kommune Vest og kommune Øst – byråkrater vil utpekes til å sitte i styrene i kommuneforetakene (i motsetning til at de velges av folket) og vi vil på sikt miste den politiske og demokratiske styringen – vi er på god vei. Håper Oppland Arbeiderblad vil gjengi informasjon og fakta fra kommunerefomen.no, siden politikerne ikke gjør det, OA er jo lokalavis for alle de tre aktuelle kommunene.

Et viktig argument mot storkommune NÅ er, som en professor uttalte på TV en dag; «Nå burde landet og kommunene være opptatt av å integrere flyktninger som har kommet til landet og arbeide med å skape nye arbeidsplasser til alle som står uten arbeid, istedenfor å bruke ressurser og kapasitet på kommunesammenslåing» – er så enig.