Rundt omkring i Gjøvik kommune er det omlag 240 kilometer med kommunale veger, veger som binder kommunen sammen. Vi i Senterpartiet i Gjøvik er opptatt av å sikre alle innbyggerne gode veger. Bedre veger gir oss en bedre hverdag og bidrar til å holde næringslivets kostnader nede. Nettopp derfor har vi i inneværende periode økt bevilgningene til vegvedlikeholdet kraftig. Mer penger til å bygge ny veg, mer til å vedlikeholde det vi har. Nå vil Senterpartiet i Gjøvik redusere vedlikeholdsetterslepet, slik at alle merker at standarden på vegene i Gjøvik blir bedre.
I gjennom våre alternative budsjetter har vi bevilget mer penger til opprusting og vedlikehold av våre veger, vi går derfor til valg på å øke investeringsmidlene på kommunale veger til 20 millioner kroner årlig i fireårsperioden. En del av disse midlene skal også gå til å opprette tilskudd til private veglag som investerer og vedlikeholder lange vegstrekninger.
Vi står ovenfor store utfordringer når det kommer til vegene våre framover. Flere kommunale veger har dårlig grøfter, stikkrenner og bærelag, og deler av strekninger preges av gjengroing. Dårlig kvalitet på veger fører til mindre fremkommelighet for skolebussen, hjemmetjenesten, utrykningskjøretøy, arbeidsreisende, landbrukskjøretøy og turisttrafikk.
Utviklingen de siste årene har gitt oss stadig tyngre og lengre transportmateriell med større lasteevne. For gjennomføring av renovasjon, tømming av septiktanker, tømmertransport
og generell transport med lastebil, er kommunale veger helt nødvendige og kan være en
flaskehals. Gjøvik Senterparti mener vi må sørge for at de kommunale vegene er tilpasset dagens transportmateriell og næringsliv.
Manglende midler til vegvedlikehold gjør at forfallet på kommunale veganlegg øker. Forfallet har fått utvikle seg over de siste tiår og må gripes fatt i for å unngå ytterligere forfall. Forfallet skyldes et drift- og vedlikeholdsbudsjett som i stor grad må benyttes til rene driftstiltak, ikke til å forlenge levetida eller oppgradere vegen. Senterpartiet har som mål at alle kommunale veger skal ha fast dekke, men det skjer trolig ikke før staten i større grad enn i dag bidrar til slike tiltak.

Utbedring og vedlikehold av vegene våre er kjærkomment for innbyggere som benytter vegene daglig eller et næringsliv som har behov for å få varer inn eller ut raskere. Det er imidlertid slikt at arbeid også kan med medføre ulemper, det være seg støy, støv eller at det krever omkjøring i perioder korte eller lengre perioder. Senterpartiet vil at Gjøvik kommune skal bli bedre på å koordinere utbygging og vedlikehold av våre veger, også i de prosjektene hvor fylkeskommunen eller staten har ansvaret. Vi må sikre innbyggerne, grunneiere og brukere god og relevant informasjon om hva som skal gjennomføres og hvilke konsekvenser dette vil medføre.